Tìm Kiếm

2 tháng 6, 2017

HYMNS FOR PENTECOST SUNDAY (JUNE 04, 2017)

(June 4, 2017: The Holy Spirit Choir’s V Patron Feast Day and Foundation Anniversary)


a) Entrance: ES #127 Creator Spirit, by Whose Aid


b) Responsorial Psalm: EM page 156

Click here, listen to the audio

  • Responsorial Psalm (Ps 104:1, 24, 29-30, 31, 34)

R/ Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.
R/ Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, để Ngài đổi mới mặt đất này.

Bless the LORD, O my soul! O LORD, my God, you are great indeed! How manifold are your works, O Lord! the earth is full of your creatures; R/
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả.
Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. R/

May the glory of the LORD endure forever; may the LORD be glad in his works! Pleasing to him be my theme; I will be glad in the LORD. R/
Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại, công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thỏa, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa. R/

If you take away their breath, they perish and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth.R/
Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này. R/

c) ES #130 Sequence: Veni, Creator Spiritusd) Offertory: ES #219 Christifye) Communion: ES #261 - Love Goes On f) Recessional: ES #293 Companions On The Journey