Tìm Kiếm

31 tháng 10, 2022

Thirty-second Sunday in Ordinary Time C (November 6, 2022)

loi-nhap-the.com


First Reading: (2 Mc 7:1-2, 9-14)

A reading from the second Book of Maccabees

It happened that seven brothers with their mother were arrested
and tortured with whips and scourges by the king,
to force them to eat pork in violation of God's law.
One of the brothers, speaking for the others, said:
“What do you expect to achieve by questioning us?
We are ready to die rather than transgress the laws of our ancestors.”

At the point of death he said:
“You accursed fiend, you are depriving us of this present life,
but the King of the world will raise us up to live again forever.
It is for his laws that we are dying.”

After him the third suffered their cruel sport.
He put out his tongue at once when told to do so,
and bravely held out his hands, as he spoke these noble words:
“It was from Heaven that I received these;
for the sake of his laws I disdain them;
from him I hope to receive them again.”
Even the king and his attendants marveled at the young man's courage,
because he regarded his sufferings as nothing.

After he had died,
they tortured and maltreated the fourth brother in the same way.
When he was near death, he said,
“It is my choice to die at the hands of men
with the hope God gives of being raised up by him;
but for you, there will be no resurrection to life.”

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (2 Mcb 7, 1-2. 9-14)

“Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời”.

Trích sách Macabê quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: “Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi”.

Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: “Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời”.

Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình, tên lý hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: “Tôi được Trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng Người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy”. Nhà vua và những kẻ tuỳ tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ coi các cực hình như không.

Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: “Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn: Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm: (Ps 17:1, 5-6, 8, 15) - EM page 251

R. Lord, when your glory appears, my joy will be full.
R. Lạy Chúa, khi ánh vinh quang Ngài tỏa rạng, con tràn ngập nỗi mừng vui.


Hear, O LORD, a just suit;
attend to my outcry;
hearken to my prayer from lips without deceit.R.
Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải;
Lời con than van xin Ngài để ý;
Xin lắng nghe tiếng con nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.R.

My steps have been steadfast in your paths,
my feet have not faltered.
I call upon you, for you will answer me, O God;
incline your ear to me; hear my word.R.
Con tuân giữ mọi đường lối Chúa dạy,
Con sẽ không vấp ngã.
Con kêu lên Ngài, lạy Chúa, vì Ngài đáp lời con;
Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.R.

Keep me as the apple of your eye,
hide me in the shadow of your wings.
But I in justice shall behold your face;
on waking I shall be content in your presence.R.
Xin giữ gìn con như thể con ngươi của Ngài,
Dưới bóng Ngài, xin thương che chở.
Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài;
Khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.R.

Second Reading: (2 Thes 2:16-3:5)

A reading from the second Letter of Saint Paul to the Thessalonians

Brothers and sisters:
May our Lord Jesus Christ himself and God our Father,
who has loved us and given us everlasting encouragement
and good hope through his grace,
encourage your hearts and strengthen them in every good deed
and word.

Finally, brothers and sisters, pray for us,
so that the word of the Lord may speed forward and be glorified,
as it did among you,
and that we may be delivered from perverse and wicked people,
for not all have faith.
But the Lord is faithful;
he will strengthen you and guard you from the evil one.
We are confident of you in the Lord that what we instruct you,
you are doing and will continue to do.
May the Lord direct your hearts to the love of God
and to the endurance of Christ.

The word of the Lord.

Bài đọc II: (2 Tx 2, 15 – 3, 5)

“Chúa làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng đã thương yêu chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành, xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.

Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như việc đã thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa: vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. Nhưng Thiên Chúa là Ðấng trung thành, Người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa: những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: (Rv 1:5a, 6b)

R. Alleluia, alleluia.
Jesus Christ is the firstborn of the dead;
to him be glory and power, forever and ever.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Kh 1:5a, 6b)

Alleluia, alleluia! – "Đức Giê-su Ki-tô là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi  dậy, kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời." – Alleluia.

Gospel: (Lk 20:27-38)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection,
came forward and put this question to Jesus, saying,
“Teacher, Moses wrote for us,
If someone's brother dies leaving a wife but no child,
his brother must take the wife
and raise up descendants for his brother.
Now there were seven brothers;
the first married a woman but died childless.
Then the second and the third married her,
and likewise all the seven died childless.
Finally the woman also died.
Now at the resurrection whose wife will that woman be?
For all seven had been married to her.”
Jesus said to them,
“The children of this age marry and remarry;
but those who are deemed worthy to attain to the coming age
and to the resurrection of the dead
neither marry nor are given in marriage.
They can no longer die,
for they are like angels;
and they are the children of God
because they are the ones who will rise.
That the dead will rise
even Moses made known in the passage about the bush,
when he called out ‘Lord,’
the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob;
and he is not God of the dead, but of the living,
for to him all are alive.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 20, 27-38)

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ”.

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.

Ðó là lời Chúa.