Tìm Kiếm

16 tháng 10, 2022

Thirtieth Sunday in Ordinary Time C (October 23, 2022)

loi-nhap-the.com


First Reading: (Sir 35:12-14, 16-18)

A reading from the Book of Sirach

The LORD is a God of justice,
who knows no favorites.
Though not unduly partial toward the weak,
yet he hears the cry of the oppressed.
The Lord is not deaf to the wail of the orphan,
nor to the widow when she pours out her complaint.
The one who serves God willingly is heard;
his petition reaches the heavens.
The prayer of the lowly pierces the clouds;
it does not rest till it reaches its goal,
nor will it withdraw till the Most High responds,
judges justly and affirms the right,
and the Lord will not delay.

The word of the Lord.

Bài đọc I: (Hc 35, 15b-17. 20-22a)

“Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây”.

Trích sách Huấn Ca.

Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người goá bụa, khi nó bày tỏ lời than van.

Nỗi hồn đắng cay, của lễ được nhận, và tiếng kêu oan kíp thấu tầng mây. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây: nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi Ðấng Tối Cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn, Người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm: (Ps 34:2-3, 17-18, 19, 23)

R. The Lord hears the cry of the poor.
R. Kẻ nghèo hèn kêu lên, và Chúa đã nhận lời.


I will bless the LORD at all times;
his praise shall be ever in my mouth.
Let my soul glory in the LORD;
the lowly will hear me and be glad.R.
Tôi sẽ không ngừng Chúc tụng Chúa; câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa; xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.R.

The LORD confronts the evildoers,
to destroy remembrance of them from the earth.
When the just cry out, the Lord hears them,
and from all their distress he rescues them.R.
Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Khi Người chính trực kêu cầu, Người đã lắng tai nghe tiếng họ kêu xin, và giải thoát họ khỏi mọi cơn nguy khốn.R.

The LORD is close to the brokenhearted;
and those who are crushed in spirit he saves.
The LORD redeems the lives of his servants;
no one incurs guilt who takes refuge in him.R.
Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ; cứu những tâm hồn thất vọng ê chề. Chúa cứu mạng các người tôi tớ; ai ẩn thân bên Chúa, không bị phạt bao giờ.R.

Second Reading: (2 Tm 4:6-8, 16-18)

A reading from the second Letter of Saint Paul to Timothy

Beloved:
I am already being poured out like a libation,
and the time of my departure is at hand.
I have competed well; I have finished the race;
I have kept the faith.
From now on the crown of righteousness awaits me,
which the Lord, the just judge,
will award to me on that day, and not only to me,
but to all who have longed for his appearance.

At my first defense no one appeared on my behalf,
but everyone deserted me.
May it not be held against them!
But the Lord stood by me and gave me strength,
so that through me the proclamation might be completed
and all the Gentiles might hear it.
And I was rescued from the lion's mouth.
The Lord will rescue me from every evil threat
and will bring me safe to his heavenly kingdom.
To him be glory forever and ever. Amen.

The word of the Lord.

Bài đọc II: (2 Tm 4, 6-8. 16-18)

“Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy; nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện.

Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân ngoại được nghe: vậy cha đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ và cứu lấy cha để đưa vào nước Người trên trời. Nguyện chúc Người được vinh quang muôn đời! Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: (2 Cor 5:19)

R. Alleluia, alleluia.
God was reconciling the world to himself in Christ,
and entrusting to us the message of salvation.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (2 Cr 5:19)

Alleluia, alleluia! – "Thật vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải." – Alleluia.

Gospel: (Lk 18:9-14)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Jesus addressed this parable
to those who were convinced of their own righteousness
and despised everyone else.
“Two people went up to the temple area to pray;
one was a Pharisee and the other was a tax collector.
The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself,
‘O God, I thank you that I am not like the rest of humanity --
greedy, dishonest, adulterous -- or even like this tax collector.
I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income.’
But the tax collector stood off at a distance
and would not even raise his eyes to heaven
but beat his breast and prayed,
‘O God, be merciful to me a sinner.’
I tell you, the latter went home justified, not the former;
for whoever exalts himself will be humbled,
and the one who humbles himself will be exalted.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 18, 9-14)

“Người thu thuế ra về được khỏi tội”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Ðó là lời Chúa.