Tìm Kiếm

13 tháng 10, 2019

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time C (October 20, 2019)


First Reading: Ex 17:8-13


In those days, Amalek came and waged war against Israel.
Moses, therefore, said to Joshua,
“Pick out certain men,
and tomorrow go out and engage Amalek in battle.
I will be standing on top of the hill
with the staff of God in my hand.”
So Joshua did as Moses told him:
he engaged Amalek in battle
after Moses had climbed to the top of the hill with Aaron and Hur.
As long as Moses kept his hands raised up,
Israel had the better of the fight,
but when he let his hands rest,
Amalek had the better of the fight.
Moses’hands, however, grew tired;
so they put a rock in place for him to sit on.
Meanwhile Aaron and Hur supported his hands,
one on one side and one on the other,
so that his hands remained steady till sunset.
And Joshua mowed down Amalek and his people
with the edge of the sword.

Bài đọc I: Exo 17:8-13


 8 A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim.
9 Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê: "Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa."
10 Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo: ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi.
11 Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế.
12 Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên.
13 Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta.

Responsorial Psalm: Ps 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8


R. Our help is from the Lord, who made heaven and earth.
R. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.I lift up my eyes toward the mountains;
whence shall help come to me?
My help is from the LORD,
who made heaven and earth.R.
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi; ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.R.

May he not suffer your foot to slip;
may he slumber not who guards you:
indeed he neither slumbers nor sleeps,
the guardian of Israel.R.
Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn trật chân lỡ bước; xin Người chớ ngủ quên: Đấng gìn giữ nhà Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên sao đành.R.

The LORD is your guardian; the LORD is your shade;
he is beside you at your right hand.
The sun shall not harm you by day,
nor the moon by night.R.
Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn; chính Chúa là Đấng vẫn chở che; Người luôn luôn ở gần kề.Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hại, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.R.

The LORD will guard you from all evil;
he will guard your life.
The LORD will guard your coming and your going,
both now and forever.R.
Chúa gìn giữ bạn khỏi mọi điều bất hạnh; gìn giữ cho sinh mệnh an toàn.Chúa gìn giữ bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.R.

Second Reading: 2 Tm 3:14-4:2


Beloved:
Remain faithful to what you have learned and believed,
because you know from whom you learned it,
and that from infancy you have known the sacred Scriptures,
which are capable of giving you wisdom for salvation
through faith in Christ Jesus.
All Scripture is inspired by God
and is useful for teaching, for refutation, for correction,
and for training in righteousness,
so that one who belongs to God may be competent,
equipped for every good work.

I charge you in the presence of God and of Christ Jesus,
who will judge the living and the dead,
and by his appearing and his kingly power:
proclaim the word;
be persistent whether it is convenient or inconvenient;
convince, reprimand, encourage through all patience and teaching.

Bài đọc II: 2 Tim 3:14-4:2


14 Phần anh, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai.
15 Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su.
16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.
17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.
1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Giê-su Ki-tô, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh:
2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.

Alleluia Heb 4:12


R. Alleluia, alleluia.
The word of God is living and effective,
discerning reflections and thoughts of the heart.
R. Alleluia, alleluia.


Gospel Lk 18:1-8


Jesus told his disciples a parable
about the necessity for them to pray always without becoming weary.
He said, “There was a judge in a certain town
who neither feared God nor respected any human being.
And a widow in that town used to come to him and say,
‘Render a just decision for me against my adversary.’
For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought,
‘While it is true that I neither fear God nor respect any human being,
because this widow keeps bothering me
I shall deliver a just decision for her
lest she finally come and strike me.’”
The Lord said, “Pay attention to what the dishonest judge says.
Will not God then secure the rights of his chosen ones
who call out to him day and night?
Will he be slow to answer them?
I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily.
But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?”

Phúc Âm: Lk 18:1-8


1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.
2 Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.
3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.
4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,
5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."
6 Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!
7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?

8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

http://www.loinhapthe.com/