Tìm Kiếm

10 tháng 10, 2022

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time C (October 16, 2022)

loi-nhap-the.com

First Reading: (Ex 17:8-13)

A reading from the Book of Exodus

In those days, Amalek came and waged war against Israel.
Moses, therefore, said to Joshua,
“Pick out certain men,
and tomorrow go out and engage Amalek in battle.
I will be standing on top of the hill
with the staff of God in my hand.”
So Joshua did as Moses told him:
he engaged Amalek in battle
after Moses had climbed to the top of the hill with Aaron and Hur.
As long as Moses kept his hands raised up,
Israel had the better of the fight,
but when he let his hands rest,
Amalek had the better of the fight.
Moses’hands, however, grew tired;
so they put a rock in place for him to sit on.
Meanwhile Aaron and Hur supported his hands,
one on one side and one on the other,
so that his hands remained steady till sunset.
And Joshua mowed down Amalek and his people
with the edge of the sword.

The word of the Lord.

Bài đọc I: (Xh 17, 8-13)

“Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphiđim, Ông Môsê nói với ông Giosuê rằng: “Ngươi hãy tuyển lựa các chiến sĩ ra chiến đấu với người Amalec: ngày mai tôi sẽ cầm gậy Thiên Chúa trong tay lên đứng trên đỉnh núi”. Ông Giosuê thực hiện như lời ông Môsê đã dạy, và ra chiến đấu với người Amalec. Còn ông Môsê, Aaron và Hur thì đi lên đỉnh núi. Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận, còn khi ông hạ tay xuống một chút, thì người Amalec thắng thế. Bấy giờ tay ông Môsê mỏi mệt, người ta liền khiêng tảng đá kê cho ông ngồi, còn ông Aaron và ông Hur thì nâng đỡ hai tay ông. Bởi đó hai tay ông không còn mỏi mệt cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giosuê dùng lưỡi gươm đánh đuổi người Amalec và quân dân nó.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm: (Ps 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8) - EM page 245

R. Our help is from the Lord, who made heaven and earth.
R. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.I lift up my eyes toward the mountains;
whence shall help come to me?
My help is from the LORD,
who made heaven and earth.R.
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi; ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.R.

May he not suffer your foot to slip;
may he slumber not who guards you:
indeed he neither slumbers nor sleeps,
the guardian of Israel.R.
Xin Đấng gìn giữ bạn đừng để bạn trật chân lỡ bước; xin Người chớ ngủ quên: Đấng gìn giữ nhà Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên sao đành.R.

The LORD is your guardian; the LORD is your shade;
he is beside you at your right hand.
The sun shall not harm you by day,
nor the moon by night.R.
Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn; chính Chúa là Đấng vẫn chở che; Người luôn luôn ở gần kề.Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hại, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.R.

The LORD will guard you from all evil;
he will guard your life.
The LORD will guard your coming and your going,
both now and forever.R.
Chúa gìn giữ bạn khỏi mọi điều bất hạnh; gìn giữ cho sinh mệnh an toàn.Chúa gìn giữ bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.R.

Second Reading: (2 Tm 3:14-4:2)

A reading from the second Letter of Saint Paul to Timothy

Beloved:
Remain faithful to what you have learned and believed,
because you know from whom you learned it,
and that from infancy you have known the sacred Scriptures,
which are capable of giving you wisdom for salvation
through faith in Christ Jesus.
All Scripture is inspired by God
and is useful for teaching, for refutation, for correction,
and for training in righteousness,
so that one who belongs to God may be competent,
equipped for every good work.

I charge you in the presence of God and of Christ Jesus,
who will judge the living and the dead,
and by his appearing and his kingly power:
proclaim the word;
be persistent whether it is convenient or inconvenient;
convince, reprimand, encourage through all patience and teaching.

The word of the Lord.

Bài đọc II: (2 Tm 3, 14 – 4, 2)

“Người của Thiên Chúa được hoàn hảo, để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, con hãy bền vững trong các điều con đã học hỏi và xác tín, vì con biết con đã học cùng ai, vì từ bé, con đã học biết Sách Thánh, và chính Sách Thánh đã dạy con sự khôn ngoan để con được cứu rỗi nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô. Tất cả Kinh Thánh đã được Chúa linh hứng, đều hữu ích để giảng dạy, biện bác, sửa dạy và giáo dục trong đàng công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn hảo để sẵn sàng thực hiện mọi việc lành.

Cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Ðức Kitô, Ðấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết, nhân danh cuộc xuất hiện của chính Người và vương quốc của Người: Con hãy rao giảng lời Phúc Âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi; hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Heb 4:12)

R. Alleluia, alleluia.
The word of God is living and effective,
discerning reflections and thoughts of the heart.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Dt 4:12)

Alleluia, alleluia! – "Lời Thiên Chúa là  lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người." – Alleluia.

Gospel (Lk 18:1-8)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Jesus told his disciples a parable
about the necessity for them to pray always without becoming weary.
He said, “There was a judge in a certain town
who neither feared God nor respected any human being.
And a widow in that town used to come to him and say,
‘Render a just decision for me against my adversary.’
For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought,
‘While it is true that I neither fear God nor respect any human being,
because this widow keeps bothering me
I shall deliver a just decision for her
lest she finally come and strike me.’”
The Lord said, “Pay attention to what the dishonest judge says.
Will not God then secure the rights of his chosen ones
who call out to him day and night?
Will he be slow to answer them?
I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily.
But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 18, 1-8)

“Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc'”.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Ðó là lời Chúa.