Tìm Kiếm

29 tháng 10, 2019

Thirty-first Sunday in Ordinary Time C (November 3, 2019)


First Reading: Wis 11:22-12:2


Before the LORD the whole universe is as a grain from a balance
or a drop of morning dew come down upon the earth.
But you have mercy on all, because you can do all things;
and you overlook people's sins that they may repent.
For you love all things that are
and loathe nothing that you have made;
for what you hated, you would not have fashioned.
And how could a thing remain, unless you willed it;
or be preserved, had it not been called forth by you?
But you spare all things, because they are yours,
O LORD and lover of souls,
for your imperishable spirit is in all things!
Therefore you rebuke offenders little by little,
warn them and remind them of the sins they are committing,
that they may abandon their wickedness and believe in you, O LORD!

Bài đọc I:  Wis 11:22-12:2


22 Trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ
ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất.
23 Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự.
Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải.
24 Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra,
vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên.
25 Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi?
Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì?
26 Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài,
vì mọi loài đều là của Chúa.
1 Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật.
2 Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa.

Responsorial Psalm: Ps 145:1-2, 8-9, 10-11, 13, 14


R. I will praise your name for ever, my king and my God.
R. Lạy Chúa, Vua Hiển Trị của con, con chúc tụng Thánh Danh Chúa muôn thuở muôn đời.


I will extol you, O my God and King,
and I will bless your name forever and ever.
Every day will I bless you,
and I will praise your name forever and ever. R.
Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện chúc tụng Thánh Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.R.

The LORD is gracious and merciful,
slow to anger and of great kindness.
The LORD is good to all
and compassionate toward all his works.R.
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa dựng nên.R.

Let all your works give you thanks, O LORD,
and let your faithful ones bless you.
Let them discourse of the glory of your kingdom
and speak of your might.R.
Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, người hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.R.

The LORD is faithful in all his words
and holy in all his works.
The LORD lifts up all who are falling
and raises up all who are bowed down.R.
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.R.

Second Reading: 2 Thes 1:11-2:2


Brothers and sisters:
We always pray for you,
that our God may make you worthy of his calling
and powerfully bring to fulfillment every good purpose
and every effort of faith,
that the name of our Lord Jesus may be glorified in you,
and you in him,
in accord with the grace of our God and Lord Jesus Christ.

We ask you, brothers and sisters,
with regard to the coming of our Lord Jesus Christ
and our assembling with him,
not to be shaken out of your minds suddenly, or to be alarmed
either by a “spirit,” or by an oral statement,
or by a letter allegedly from us
to the effect that the day of the Lord is at hand.

Bài đọc II: 2 Thes 1:11-2:2


 11 Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em: xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin.
12 Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô.
1 Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này:
2 nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ.

Alleluia: Jn 3:16


R. Alleluia, alleluia.
God so loved the world that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him might have eternal life.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel: Lk 19:1-10


At that time, Jesus came to Jericho and intended to pass through the town.
Now a man there named Zacchaeus,
who was a chief tax collector and also a wealthy man,
was seeking to see who Jesus was;
but he could not see him because of the crowd,
for he was short in stature.
So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus,
who was about to pass that way.
When he reached the place, Jesus looked up and said,
“Zacchaeus, come down quickly,
for today I must stay at your house.”
And he came down quickly and received him with joy.
When they all saw this, they began to grumble, saying,
“He has gone to stay at the house of a sinner.”
But Zacchaeus stood there and said to the Lord,
“Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor,
and if I have extorted anything from anyone
I shall repay it four times over.”
And Jesus said to him,
“Today salvation has come to this house
because this man too is a descendant of Abraham.
For the Son of Man has come to seek
and to save what was lost.”

Phúc Âm: Lk 19:1-10


1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.
2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.
3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.
4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.
5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!"
6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.
7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!"
8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."
9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.

10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

http://www.loinhapthe.com/