Tìm Kiếm

15 tháng 1, 2015

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO CÔNG CUỘC HIỆP NHỨT KI-TÔ HỮU (Từ 18 đến 25 tháng 1, năm 2015)

2015 Week of Prayer for Christian Unity
1.    Ý Nghĩa
“Tuần Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu” là một việc cử hành tôn giáo đại kết có tính quốc tế, được Ki-tô hữu thuộc các Hội Thánh Công Giáo, Chính Thống, Anh Giáo và Tin Lành tham gia, để cầu nguyện cho tính duy nhứt của Hội Thánh, theo cảm hứng của lời Chúa Ki-tô “Xin Cha ban cho họ được hiệp nhứt” (Ga 17:11). 


2.    Lịch Sử
“Tuần Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu” được khởi xướng từ năm 1908 như là một “Tuần Bát Nhựt Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu”, với chủ đích cầu nguyện cho việc hiệp nhứt trong Hội Thánh.  Ngày khai mạc và bế mạc tuần bát nhựt được Cha Paul Wattson, vốn từ Anh Giáo trở về hiệp thông với Hội Thánh Công Giáo, là người đồng sáng lập Cộng Đoàn Tu Sĩ Phan Sinh Graymoor, khởi xướng, dựa theo ngày lễ Thánh Phê-rô Tuyên Tín, vốn là phiên bản của lễ Kính Ngai Tòa Thánh Phê-rô ngày xưa bên Hội Thánh Tin Lành, mừng vào ngày 18 tháng 1, và lễ Thánh Phao-lô Cải Đạo, mừng vào ngày 25 tháng 1.     

Đức Thánh Cha Pi-ô X chính thức chúc lành cho sang kiến nói trên, và Đức Biển Đức XV khuyến khích việc cử hành tuần bát nhựt ấy trong toàn thể Hội Thánh C6ng Giáo Rô-ma.  Có lúc, việc cử hành được Cha Wattson cải danh là “Tuần Bát Nhựt Kính Ngai Tòa Hiệp Nhứt” để nhấn mạnh mối tương quan giữa công cuộc hiệp nhứt Ki-tô hữu với Ngai Tòa Thánh Phê-rô.

Vào giữa thập niên 1920, các vị lãnh đạo Tin Lành cũng dề xướng một tuần cửu nhựt hàng năm để cầu nguyện cho các Ki-tô hữu được hiệp nhứt, cử hành trước Chúa Nhứt lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, là ngày kỷ niệm thành lập Hội Thánh.

Week of Prayer for Christian Unity

Cha Paul Couturier, một linh mục triều thuộc Giáo Phận Lyon, Pháp Quốc, người được nổi danh là “cha tinh thần của hoạt động đại kết” lại có một sáng kiến hơi khác Cha Wattson một chút trong việc tổ chức “Tuần Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu”.  Cha chủ trưong là việc cầu nguyện cho Hội Thánh được hiệp nhứt phải theo đúng như ý Chúa Ki-tô, và cầu nguyện phù hợp với phương thức Người mong muốn.  Có như vậy mới khích lệ được các Ki-tô hữu thuộc nhiều quan điểm khác nhau về tác vụ của Thánh Phê-rô cùng tham gia cầu nguyện.  Năm 1935, cha đề xuất việc cử hành “Một Tuần Lễ Toàn Thế Giới Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu”.  Đề xuất nầy được Hội Thánh Công Giáo chấp nhận vào năm 1966.

Thông điệp của Cha Couturier tác động Chân Phước Maria Gabriella Hiệp Nhứt, một nữ tu được Tòa Thánh Rô-ma tôn kính như tấm gương của một cuộc đời tân tụy cầu nguyện, hy sinh cho công cuộc hiệp nhứt.
Vào năm 1941, Hội Đồng Đức Tin Và Kỷ Luật thay đổi ngày cử hành tuần cầu nguyện cho hiệp nhứt theo ngày cử hành của người Công Giáo.  Năm 1948, cùng với việc thành lập Hội Đồng Toàn Cầu Của Các Hội Thánh (một cơ chế gồm các Hội Thánh Chính Thống, Anh Giáo, Báp-tít, Lu-tê-ran, Mê-tô-đít, Cải Cách, Hiệp Nhứt Và Độc Lập), “Tuần Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu” càng được các hội thánh khác nhau trên khắp thế giới đón nhận.        
Năm 1958, Nhóm Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu Pháp và Ủy Ban Đức Tin Và Kỷ Luật thuộc Hội Đồng Toàn Cầu Của Các Hội Thánh bắt đầu cùng nhau chuẩn bị tài liệu cho Tuần Cầu Nguyện Hiệp Nhứt.  Năm 1968, lần đầu tiên “Tuần Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu” chính thức sử dụng tài liệu do Ủy Ban Đức Tin Và Kỷ Luật và Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Động Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu, đại diện cho toàn thể Hội Thánh Công Giáo, cùng hợp tác biên soạn.  Việc cộng tác giữa hai tổ chức trên càng ngày càng chặt chẽ đến nỗi gần đây đã cho ấn hành những tài liệu có chung một biểu mẫu như nhau.     

Năm 2008, “Tuần Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu” kỷ niệm 100 năm thành lập.

3.    Cử Hành
Suốt một tuần lễ, việc cử hành gồm:
a)    Phụng Vụ và Bán Phụng Vụ
Cử hành phụng vụ chính thức theo nghi lễ riêng của mỗi Hội Thánh.  Bên cạnh đó, có thể tổ chức cầu nguyện, hành hương, thăm viếng nhau theo tinh thần đại kết.
b)    Hội Thảo
Chia sẻ quan điểm, niềm tin, và kinh nghiệm về khát vọng Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu theo ước nguyện của Chúa Ki-tô: “Ut Unum Sint” trong Ga 17:11

Mẫu Cử Hành 
Gồm 5 phần:

1/ Dẫn Nhập
Chuẩn bị nơi chốn, các vật dụng, tài liệu, phân công người phụ trách, sắp xếp vị trí người tham dự

2/ Khai Mạc
Chào mừng và giới thiệu về Tuần cầu Nguyện–Trình bày chủ đề năm nay
Thống Hối—Đọc/Hát “Xin Chúa Thương Xót”

3/ Công Bố Tin Mừng

4/ Lời Đáp Ứng của Cộng Đoàn trong Đức Tin và Hiệp Nhứt
Tuyên Xưng Đức Tin (Đọc Kinh Tin Kính của Công Đồng Nicea-Constantinopolis, Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ, hoặc bản văn Canh Tân Lời Cam Kết Bí Tích Thánh Tẩy)  Lời Cầu

Dâng Lễ Vật
Kinh Lạy Cha (đọc hoặc hát)

5/ Chúc Lành, Chúc Bình An và Chia Tay
Đúc Kết
english_prayer_card_226x349
4.    Chủ Đề Mỗi Năm
Chỉ đến năm 1968, Hội Thánh Công Giáo Rô-ma mới chính thức tham gia cử hành Tuần Lễ Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu.  Chủ Đề mỗi năm chỉ ra phương hướng nêu cao tầm quan trọng trong giáo huấn và gương sống của Chúa Ki-tô chính là nền tảng và mối dây nối kết các Ki-tô hũu.
1968
Để Ca Tụng Vinh Quang Của Người (Êp 1:14)
1969
Được Kêu Gọi Đến Với Tư Do (Gl 5: 13)
1970
Chúng Ta Cùng Là Đồng Nghiệp Làm Việc Cho Thiên Chúa (1 Cr 3: 9) 
1971
Hiệp Thông Trong Chúa Thánh Thần (2 Cr 13: 13)
1972
Thầy Ban Cho Anh Em Một Giới Luật Mới (Ga 13: 34)
1973
Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện (Lc 11: 1)
1974
Xin Cho Mọi Miệng Lưỡi Cùng Tuyên Xưng: Chúa Giê-su Ki-tô Là Chúa (Pl 2: 1-13)
1975
Thiên Chúa Muốn Vạn Sự Đều Tùng Phục Chúa Ki-tô (Êp 1: 3-10)
1976
Chúng Ta Sẽ Trở Nên Giống Như Người (1 Ga 3: 2)
1977
Kiên Trì Trong Hy Vọng (Rm 5: 1-5)
1978
Anh Em Không Còn Là Kẻ Xa Lạ Nữa (Êp 2: 13-22)
1979
Cùng Phục Vụ Nhau Vì Vinh Quang Thiên Chúao the glory of God (l Peter 4: 7-11)
1980
Nước Cha Trị Đến (Mt 6: 10)
1981
Một Thánh Thần—Nhiều Ân Ban—Một Thân Thể (1 Cr 12: 3b-13)
1982
Lạy Chúa, Nguyện Xin Cho Tất Cả đều Tìm Được Một Mái Ấm Trong Ngài (Tv 84)
1983
Chúa Giê-su Ki-tô, Nguồn Sống Của Thế Giới (1 Ga 1: 1-4)
1984
Được Mời Gọi Hiệp Nhứt Nhờ Thánh Giá Của Chúa Chúng Ta (1 Cr 2:2 và Cl 1:20)
1985
Từ Cõi Chết Đến Nguồn Sống Cùng Với Chúa Ki-tô (Êp 2: 4-7)
1986
Chúng Con Sẽ Là Chứng Nhân Của Thầy (Cv 1: 6-8)
1987
Hiệp Nhứt Trong Chúa Ki-tô—Một Thụ Tạo Mới (2 Cr 5: 17-6: 4a))
1988
Tình Yêu Thiên Chúa Dẹp Tan Sợ Hãi (1 Ga 4: 18)
1989
Xây Dựng Cộng Đoàn: Một Thân Thể Trong Chúa Ki-tô (Rm 12: 5-6a)
1990
Xin Cho Họ Được Hiệp Nhứt Để Mọi Người Tin Tuởng (Ga 17)
1991
Chúc Tụng Chúa, Hỡi Muôn Dân Nước! (Tv 117 và Rm 15: 5-13)
1992
Thầy Ở Cùng Chúng Con Luôn Mãi.  Vậy Hãy Ra Đi (Mt28: 16-20)
1993
Hãy Nở Hoa Trái Thánh Thần Cho Công Cuộc Hiệp Nhứt Ki-tô Hữu (Gl 5: 22-23)
1994
Gia Đình Của Thiên Chúa: Được Kêu Gọi Hiệp Nhứt Một Lòng Một Trí (Cv 4: 23-37)
1995
Koinonia: Thông Hiệp Trong Thiên Chúa và Đoàn Kết Với Nhau (Ga 15: 1-17)
1996
Đây, Ta Đứng Trước Cửa Mà Gõ (Kh 3: 14-2)
1997
Nhân Danh Chúa Ki-tô, Chúng Tôi Van Nài Anh Em: Anh Em Hãy Hòa Giải với Thiên Chúa (2 Cr 5: 20)
1998
Chúa Thánh Thần Trợ Giúp Nỗi Yếu Hèn Của Chúng Ta (Rm 8: 14-27)
1999
Người Sẽ Cư Trú Với Họ Để Làm Thiên Chúa Của Họ, Còn Họ Sẽ Là Dân Của Người (Kh 21: 1-7)
2000
Chúc Tụng Thiên Chúa, Đấng Chúc Phúc Chúng Ta Trong Chúa Ki-tô (Êp 1: 3-14)
2001
Thầy Là Đường, Và Là Chân Lý, Và Là Lẽ Sống (Ga 14: 1-6)
2002
Vì Nơi Chúa Có Nguồn Ban Sức Sống (Tv 36: 5-9)
2003
Chúng Ta Lãnh Nhận Kho Báu Chứa Trong Bình Đất Sét (2 Cr 4: 4-18)
2004
Thầy Ban Cho Chúng Con Bình An Của Thầy (Ga 14: 23-31)
2005
Chúa Ki-tô, Nền Tảng Của Hội Thánh (1 Cr 3 1-23)
2006
Đâu Có Hai Ba Người Họp Lại Nhân Danh Thầy, Có Thầy Ở Giữa Họ (Mt 18: 18-20)
2007
Hơn Nữa, Người Ban Cho Kể Điếc Được Nghe Và Kẻ Câm Được Nói (Mk 7: 31-37)
2008
Phải cầu Nguyện Không Ngưng Nghỉ (1 Tx 5: (12a) 13b-18)
2009
Xin Cho Họ Được Hiệp Nhứt Trong Tay Ngài (Êd 37: 15-28)
2010
Chúng Con Là Nhân Chứng Cho Tất Cả Mọi Điều Ấy (Lc 24:48) 
2011
Đồng Tâm Nhứt Trí Trong Giáo Huấn Của Các Tông Đồ, Hiệp Thông Huynh Đệ, Bẻ Bánh, Và Cùng Nhau Cầu Nguyện (xc. Cv 2:42)
2012
Ta Được Biến Đổi Nhờ Chiến Thắng Của Chúa Giê-su Ki-tô (xc. 1 Cr 15:51-58)
2013
Thiên Chúa Đòi Buộc Chúng Ta Làm Gì? (xc. Mi 6, 6-8)
2014
Chẳng Lẽ Chúa Ki-tô Bị Chia Năm Xẻ Bảy Rồi Sao? (1 Cr 1:1-17)
2015
Chúa Giê-su Ngỏ Lời Với Chị Phụ Nữ: Xin Cho Tôi Uống Một Chút  (Ga 4, 7)

5.    Năm 2015

NGÀY 1

CÔNG BỐ
Cần phải đi ngang qua Sa-ma-ri-a (Ga 4:4).

St 24:10-33
Ông Áp-ra-ham và Bà Rê-béc-ca bên bờ giếng
Tv  42
Như con nai khát mong tìm về dòng suối
2 Cr 8:1-7
Nguồn gốc khai sinh các hội thánh ở Ma-xê-đô-ni-a
Ga 4:1-4
Người phải đi ngang qua Sa-ma-ri-a
NGÀY 2
CÁO TRẠNG I
Mỏi mệt vì cuộc hành trình, Chúa Giê-su ngồi đối diện với giếng nước (Ga 4:6).

St 29:1-14
Ông Gia-cóp và Bà Ra-khen bên bờ giếng
Tv 137
Sao chúng tôi có thể hát lời chúc tụng Chúa nơi đất khách quê người?
1 Cr 1:10-18
Mỗi người trong anh chị em nói: "Tôi theo Ông Phao-lô" hoặc: "Tôi ủng hộ Ông A-pô-lô."
Ga 4:5-6
Chúa Giê-su thấm mệt vì quãng đường xa.

NGÀY 3
CÁO TRẠNG II
"Tôi không có chồng" (Ga 4:17).


2 V 17:24-34
Sa-ma-ri-a bị Át-xy-ri-a chiếm đóng g.
Tv 139:1-12
"Ôi lạy Chúa, Ngài xem xét con và Ngài biết rõ con."
Rm 7:1-4
"Nhờ được liên kết với thân thể Chúa Ki-tô, Anh Chị Em đã chết đi đối với lề luật."
Ga 4:16-19
"Tôi không có chồng."

NGÀY 4
KHƯỚC TỨ
Bấy giờ, người phụ nữ bỏ lại chiếc vò đựng nước của bà (Ga 4:28).


St 11:31-12:4
Thiên Chúa hứa ban cho Ông Áp-ra-ham trở thành một dân tộc vĩ đại và một lời chúc phước.
Tv 23
Chúa là mục tử của tôi
Cv 10:9-20
"Những gì Thiên Chúa đã thanh tẩy, không ai được gọi là đồ dơ bân."
Ga 4:25-28
Bấy giờ, người phụ nữ bỏ lại chiếc vò đựng nước của bà.

NGÀY 5
THÔNG BÁO
Ông không có gầu mà giếng nước lại sâu (Ga 4:11).


St 46:1-7
Thiên Chúa truyền cho Ông Gia-cóp cứ xuống xứ Ai-cập đừng sợ hãi chi.
Tv 133
Thật tốt đẹp biết bao khi bà con họ hàng sống hiệp nhứt cùng nhau.
Cv 2:1-11
Ngày Lễ Ngũ Tuần
Ga 4:7-15
" Ông không có gầu mà giếng nước lại sâu ."
NGÀY 6
CHỨNG TỪ
Chúa Giê-su phán: "Nước Ta sắp ban sẽ trở thành trong lòng họ một nguồn suối dâng trào lẽ sống trường tồn" (Ga 4:14).


Xh 2:15-22
Ông Mô-sê bên giếng nước Me8-đi-an
Tv 91
Bài ca của những người tìm trú thân trong Chúa
1 Ga 4:16-21
Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi.
Ga 4:11-15
"Một suối nước trào dâng sức sống trường tồn."

NGÀY 7
CHỨNG TỪ
"Xin cho tôi uống với" (Ga 4:7).


Ds 20:1-11
Dân Ít-ra-en tại Mê-ri-ba
Tv 119:10-20
"Con sẽ không quên lời Ngài."
Rm 15:2-7
"Nguyện xin Thiên Chúa…ban cho anh chị em sống hòa thuận với nhau"
Ga 4:7-15
" Xin cho tôi uống vớ."


NGÀY 8
CHỨNG NHÂN
Nhiều người tin tưởng nhờ có chứng từ của người phụ nữ  (Ga 4:39)


Xh 3:13-15
Ông Mô-sê trước Bụi Cây rực lửa
Tv 30
Chúa phục hồi cho chúng ta được sốngfe
Rm 10:14-17
"Đẹp làm sao bước chân những người mang đến tin mừng!"
Ga 4:27-30.39-40
Nhiều người tin tưởng nhờ có chứng từ của người phụ nữ.