Tìm Kiếm

23 tháng 1, 2015

Học hỏi về Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thứ III Thường niên - Năm B

Phúc Âm Chúa nhật III Thường niên năm B     
 Mc 1,14-20
Ðức Giêsu khai mạc công việc rao giảng
(14) Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Ðức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên
(16) Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. (17) Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. (18) Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
(19) Ði xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. (20) Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
Học hỏi
1. Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng khi nào, ở đâu? Đọc câu 14.
2. Thời kỳ đã mãn. Nước của Thiên Chúa đã đến gần: câu này nghĩa là gì? Đức Giêsu đã làm gì để cho thấy Nước của Thiên Chúa đã đến gần?
3. Chúng ta phải làm gì để đón nhận Nước Thiên Chúa?
4. Biển Hồ Galilê được nhắc đến ở Mc 1,16. Hồ này còn có những tên nào khác? Đọc Luca 5,1; Gioan 6,1; và Dân số 34,11.
5. So sánh hai đoạn Mc 1,16-18 và 1,19-20. Cho biết những điểm giống nhau trong thái độ của Đức Giêsu và bốn môn đệ trong hai đoạn văn trên.
6. Đọc Mc 1,16-20. Cho biết bốn động từ quan trọng để làm nên một ơn gọi vững vàng.
7. Đọc Mc 1,16-20. Theo ý bạn, trong đoạn văn trên, điều gì nơi Đức Giêsu có sức thu hút mạnh mẽ khiến các anh đánh cá mau mắn đáp lại và đi theo?
8. "Các anh hãy đi sau tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lướingười ta" (Mc 1,17). Từ nào trong câu này đánh động bạn?
9. Bốn môn đệ đầu tiên là những người đánh cá quê mùa, ít học. Theo ý bạn, tại sao Thầy Giêsu lại muốn chọn họ làm môn đệ của Ngài?
10. Các môn đệ đã từ bỏ những điều quý giá nào? Ngày nay, để làm môn đệ Chúa Kitô, chúng ta thường phải trả những giá nào? Kể lại một kinh nghiệm của bản thân.
(st)