Tìm Kiếm

25 tháng 5, 2024

Thánh Lễ Tạ Ơn tại THỈNH VIỆN ĐA MINH VIỆT NAM (25/05/2024) - Linh mục F.X. Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


Hình ảnh
Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp