Tìm Kiếm

5 tháng 5, 2024

Hymns for the Solemnity of the Ascension of the Lord, Liturgical Year B (May 12, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 157 “SING TO THE MOUNTAINS”


-Responsorial Psalm (Ps 47:2-3, 6-7, 8-9) - EM page 166

R. (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

All you peoples, clap your hands,
    shout to God with cries of gladness,
For the LORD, the Most High, the awesome,
    is the great king over all the earth.
R. God mounts his throne to shouts of joy:  a blare of trumpets for the Lord.
Xướng: Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.

God mounts his throne amid shouts of joy;
    the LORD, amid trumpet blasts.
Sing praise to God, sing praise;
    sing praise to our king, sing praise.
R. God mounts his throne to shouts of joy:  a blare of trumpets for the Lord.
Xướng: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’ hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!

For king of all the earth is God;
    sing hymns of praise.
God reigns over the nations,
    God sits upon his holy throne.
R. God mounts his throne to shouts of joy:  a blare of trumpets for the Lord.
Xướng: Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

-Response to Prayer of the Faithful:

"Hear Us, O Lord!"

-Offertory Hymn: ES # 173 “OUR BLESSING CUP”


-Communion Hymn: ES # 181 “THIS BREAD THAT WE SHARE”


-Recessional Hymn: ES # 322/504 "COMPANIONS ON THE JOURNEY"The Holy Spirit Choir