Tìm Kiếm

2 tháng 5, 2024

Hymns for the Sixth Sunday of Easter, Liturgical Year B (May 5, 2024)

 -Entrance Hymn: ES # 126 “CHRIST, THE LORD, IS RISEN TODAY”


-Responsorial Psalm (Ps 98:1, 2-3, 3-4) - - EM page 164 - DM ABA/GFE

Responsorial Hymn: ES # 136 "THIS DAY WAS MADE BY THE LORD"


“This Day Was Made by The Lord/Let Us Rejoice/ Let Us Be Glad/
This Day Was Made by The Lord/Let Us Rejoice in Salvation!”

Sing to the LORD a new song,
for he has done wondrous deeds;
His right hand has won victory for him,
his holy arm.
Xướng: Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

The LORD has made his salvation known:
in the sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his faithfulness
toward the house of Israel.
Xướng: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. 

All the ends of the earth have seen
the salvation by our God.
Sing joyfully to the LORD, all you lands;
break into song; sing praise.
Xướng: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. 

-Response to Prayer of the Faithful:

"This day was made by the Lord/ Let us rejoice/ Let us be glad!
  This day was made by the Lord/ Let us rejoice in salvation!" (ES # 136)

-Offertory Hymn: ES # 326 “ALL GOOD GIFTS”


-Communion Hymn: ES # 178 “TASTE AND SEE”


-Recessional Hymn: ES # 124 "REGINA CAELI"
(O QUEEN OF HEAVEN)The Holy Spirit Choir