Tìm Kiếm

16 tháng 4, 2023

Hymns for the Third Sunday of Easter (April 23, 2023)

 -Entrance: ES  # 126: “CHRIST, THE LORD, IS RISEN TODAY”


-Responsorial Psalm (Ps 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11) - EM pages 156-157 - Em BCB/AGFE

R. (11a) Lord, you will show us the path of life.
Ðáp: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh


Keep me, O God, for in you I take refuge;
I say to the LORD, "My Lord are you."
O LORD, my allotted portion and my cup,
you it is who hold fast my lot.
R. Lord, you will show us the path of life.
Xướng:  Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là chúa tể con, Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con”. 

I bless the LORD who counsels me;
even in the night my heart exhorts me.
I set the LORD ever before me;
with him at my right hand I shall not be disturbed.
R. Lord, you will show us the path of life.
Xướng: Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices,
my body, too, abides in confidence;
because you will not abandon my soul to the netherworld,
nor will you suffer your faithful one to undergo corruption.
R. Lord, you will show us the path of life.
Xướng:  Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy sự hư nát.

You will show me the path to life,
abounding joy in your presence,
the delights at your right hand forever.
R. Lord, you will show us the path of life.
Xướng: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời! – Ðáp.

-Prayer of the Faithful: 

Halleluia! Halleluia! Halleluia!

-Offertory: ES # 173: “OUR BLESSING CUP”


-Communion: ES # 181 “THIS BREAD THAT WE SHARE”


-Recessional: ES # 386: “SALVE, REGINA” (HAIL, MARY, MOTHER AND QUEEN)
The Holy Spirit Choir