Tìm Kiếm

13 tháng 4, 2023

F hay quá

 ĐỌC CUỐI NGÀY......

"Nhà toán học Ả Rập vĩ đại Al Khawarizmi khi được hỏi về giá trị của
con người, ông đã trả lời:

Nền tảng con người là đạo đức. Nếu có đạo đức, thì giá trị của bạn là 1.
Nếu cũng thông minh, thêm một số 0 và giá trị của bạn sẽ là 10.
Nếu cũng giàu có, thêm một số 0 nữa và giá trị của bạn sẽ là 100.
Nếu trên tất cả bạn lại còn xinh đẹp, lại thêm một số 0 và giá trị
tổng sẽ là 1000.
Nhưng nếu bạn bị mất số 1, tương ứng với mất đạo đức, bạn sẽ mất tất
cả giá trị và giá trị của bạn chỉ còn là số 0."