Tìm Kiếm

26 tháng 8, 2019

"Tính Chất Ngôn Sứ Của Thông Điệp Tân Sự"

LỚP GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO
BUỔI HỌC HỎI CHUYÊN ĐỀ THÁNG 08 -2019
Hướng dẫn: Linh Mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P.
The Holy Spirit Choir