Tìm Kiếm

29 tháng 8, 2019

Hymns for Twenty-second Sunday in Ordinary Time C (September 1, 2019)

a) Entrance: ES #136: “Sing to the Mountains”


b) Responsorial Psalm: PS 68:4-5, 6-7, 10-11 (see EM page 209)

R. God, in your goodness, you have made a home for the poor.
R. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ đói nghèo có chỗ nương thân.


The just rejoice and exult before God;
they are glad and rejoice.
Sing to God, chant praise to his name;
whose name is the LORD.R.
Những người công chính múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời; niềm hoan lạc trào dâng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người; danh Người là Đức Chúa.R.

The father of orphans and the defender of widows
is God in his holy dwelling.
God gives a home to the forsaken;
he leads forth prisoners to prosperity.R.
Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa; hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc.R.

A bountiful rain you showered down, O God, upon your inheritance;
you restored the land when it languished;
your flock settled in it;
in your goodness, O God, you provided it for the needy.R.
Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa nhân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.R.

c) Response to Universal Prayer: “Lord, hear our prayer!” 

d) Offertory: ES #149: “Spirit and Grace”


e) Communion: #336: “Where Love Is Found” 


f) Recessional: #206: “To Praise You”


The Holy Spirit Choir