Tìm Kiếm

6 tháng 1, 2018

Hymns for the Epiphany of the Lord (January 7, 2018)


a) Entrance: We Three Kings - ES #61


b) Responsorial Psalm: EM Page 59 (Am 121/17175)

Responsorial Psalm (Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13)

R/ Lord, every nation on earth will adore you.

Đ/ Lạy Chúa, muôn dân khắp địa cầu cùng thờ kính Ngài.

O God, with your judgment endow the king, and with your justice, the king’s son; He shall govern your people with justice and your afflicted ones - with - judg-ment. R/
Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Đ/

Justice shall flower in his days, and profound peace, till the moon be no more. May he rule from sea to sea, and from the River to the ends - of - the - earth. R/
Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nào tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. Đ/

The kings of Tarshish and the Isles shall offer gifts; the kings of Arabia and Seba shall bring tribute. All kings shall pay him homage, all nations - shall - serve - him. R/
Từ Thác-si và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả những vua Ả-rập, Xơ-va, cùng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Đ/

For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one to help him. He shall have pity for the lowly and the poor; the lives of the poor - he - shall - save. R/

Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo, Người ra tay  tế độ. Đ/


c) Offertory: Angels We Have Heard On High - ES #48


d) Communion: Silent Night - ES #46


e)  Recessional: Joy To The World - ES #52