Tìm Kiếm

14 tháng 4, 2024

Hymns for the Fourth Sunday of Easter, Liturgical Year B (April 21, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 125 “JESUS CHRIST IS RISEN TODAY”


-Responsorial Psalm (Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29) - EM page 160 - DM ABA/GFE

Responsorial Hymn: ES # 136 "THIS DAY WAS MADE BY THE LORD"

“This Day Was Made by The Lord/Let Us Rejoice/ Let Us Be Glad/
This Day Was Made by The Lord/Let Us Rejoice in Salvation!”

Give thanks to the LORD, for he is good,
for his mercy endures forever.
It is better to take refuge in the LORD
than to trust in man.
It is better to take refuge in the LORD
than to trust in princes.
Xướng: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa ở loài người. Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương.

I will give thanks to you, for you have answered me
and have been my savior.
The stone which the builders rejected
has become the cornerstone.
By the LORD has this been done;
it is wonderful in our eyes.
Xướng: Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe con, và đã trở nên Ðấng cứu độ con. Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Blessed is he who comes in the name of the LORD;
we bless you from the house of the LORD.
I will give thanks to you, for you have answered me
and have been my savior.
Give thanks to the LORD, for he is good;
for his kindness endures forever.
Xướng: Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến, từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa của con và con cảm tạ Chúa, lạy Chúa con, con hoan hô chúc tụng Ngài. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Ngài muôn thuở.

-Response to Prayer of the Faithful:

"This day was made by the Lord/ Let us rejoice/ Let us be glad!
  This day was made by the Lord/ Let us rejoice in salvation!" (ES # 136)

-Offertory Hymn: ES # 240 “CHRISTIFY”


-Communion Hymn: ES # 182 “ANG KATAWAN NI KRISTO”


-Recessional Hymn: ES # 124 "REGINA CAELI"
(O QUEEN OF HEAVEN)The Holy Spirit Choir