Tìm Kiếm

21 tháng 4, 2024

Hymns for Fifth Sunday of Easter, Liturgical Year B (April 28, 2024)

  -Entrance Hymn: ES # 126 “CHRIST, THE LORD, IS RISEN TODAY”


-Responsorial Psalm (Ps 22:26-27, 28, 30, 31-32) - EM page 162 - DM ABA/GFE

Responsorial Hymn: ES # 136 "THIS DAY WAS MADE BY THE LORD"


“This Day Was Made by The Lord/Let Us Rejoice/ Let Us Be Glad/
This Day Was Made by The Lord/Let Us Rejoice in Salvation!”

I will fulfill my vows before those who fear the LORD.
The lowly shall eat their fill;
they who seek the LORD shall praise him:
"May your hearts live forever!"
Xướng: Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. Con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: “Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời”.

All the ends of the earth
shall remember and turn to the LORD;
all the families of the nations
shall bow down before him.
Xướng: Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Và linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa.

To him alone shall bow down
all who sleep in the earth;
before him shall bend
all who go down into the dust.
Xướng: Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. 

And to him my soul shall live;
my descendants shall serve him.
Let the coming generation be told of the LORD
that they may proclaim to a people yet to be born
the justice he has shown.
Xướng: Và linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa. Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: “Ðiều đó Chúa đã làm”.

-Response to Prayer of the Faithful:

"This day was made by the Lord/ Let us rejoice/ Let us be glad!
  This day was made by the Lord/ Let us rejoice in salvation!" (ES # 136)

-Offertory Hymn: ES # 326 “ALL GOOD GIFTS”


-Communion Hymn: ES # 178 “TASTE AND SEE”


-Recessional Hymn: ES # 124 "REGINA CAELI"
(O QUEEN OF HEAVEN)The Holy Spirit Choir