Tìm Kiếm

28 tháng 4, 2024

CA ĐOÀN HOLY SPIRIT BẦU BAN ĐẠI DIỆN - NHIỆM KỲ 2024 - 2026


Sau Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh, ca đoàn Thánh Linh đã tổ chức cuộc họp để bầu Ban đại diện mới cho nhiệm kỳ 2024 – 2026 dưới sự điều hành của Linh mục Phanxico Xavier Nguyễn Văn Nhứt O.P.,  Linh hướng Ca đoàn Thánh Linh và sự tham dự của 18 ca viên chính thức.
Cuộc bầu cử diễn ra từ 13:30 – 14:45 ngày 28 tháng 4 năm 2024. 
Sau 02 vòng bỏ phiếu, ca đoàn Thánh Linh rất vui mừng đã bầu thành công Ban đại diện cho nhiệm kỳ 2024 – 2026, bao gồm:
- Anh Micae Đặng Văn Thắng: Đại diện
- Chị Teresa Hồ Thị Thanh Huyền: Thư ký
- Chị Christine Phùng Ngọc bảo Linh: Thủ quỹ
Nhờ ơn Chúa Thánh Thần – Bổn mạng của ca đoàn, chúng con đã chọn được Ban đại diện tràn đầy sức trẻ và lòng nhiệt thành phụ giúp ca đoàn chu toàn nhiệm vụ phục vụ Thánh Lễ Tiếng Anh và các hoạt động của ca đoàn trong thời tới.
Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và thêm sức cho Cha linh hướng, Ban đại diện và toàn thể ca đoàn chúng con.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp