Tìm Kiếm

18 tháng 7, 2021

Seventeenth Sunday in Ordinary Time B (July 25, 2021)

 

loinhapthe.com


Reading I (2 Kgs 4:42-44)

A reading from the second Book of Kings

A man came from Baal-shalishah bringing to Elisha, the man of God,
twenty barley loaves made from the firstfruits,
and fresh grain in the ear. 
Elisha said, “Give it to the people to eat.” 
But his servant objected,
“How can I set this before a hundred people?” 
Elisha insisted, “Give it to the people to eat.” 
“For thus says the LORD,
‘They shall eat and there shall be some left over.’” 
And when they had eaten, there was some left over,
as the LORD had said.

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (2 V 4, 42-44)

“Họ ăn xong mà hãy còn dư”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisa mang đến dâng cho Êlisê, người của Thiên Chúa, bánh đầu mùa, hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: “Xin dọn cho dân chúng ăn”. Ðầy tớ của người trả lời: “Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?” Nhưng người ra lệnh: “Cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa phán như sau: ‘Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư'”. Ðoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 145:10-11, 15-16, 17-18)

R. (cf. 16) The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
Ðáp: Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (c. 16).


Let all your works give you thanks, O LORD,
    and let your faithful ones bless you.
Let them discourse of the glory of your kingdom
    and speak of your might.
R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
Xướng: Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. 

The eyes of all look hopefully to you,
    and you give them their food in due season;
you open your hand
    and satisfy the desire of every living thing.
R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
Xướng: Muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Ngài ban lương thực cho chúng đúng theo giờ. Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho mọi sinh vật được no nê. 

The LORD is just in all his ways
    and holy in all his works.
The LORD is near to all who call upon him,
    to all who call upon him in truth.
R. The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.
Xướng: Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chúa gần gũi những kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm.

Reading II (Eph 4:1-6)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians

Brothers and sisters:
I, a prisoner for the Lord,
urge you to live in a manner worthy of the call you have received,
with all humility and gentleness, with patience,
bearing with one another through love,
striving to preserve the unity of the spirit through the bond of peace:
one body and one Spirit,
as you were also called to the one hope of your call;
one Lord, one faith, one baptism;
one God and Father of all,
who is over all and through all and in all.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (Ep 4, 1-6)

“Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc.

Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Ðấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Lk 7:16)

R. Alleluia, alleluia.
A great prophet has risen in our midst.
God has visited his people.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Lc 7:16)

Alleluia, alleluia! – Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. – Alleluia.

Gospel (Jn 6:1-15)

A reading from the holy Gospel according to Saint John

Jesus went across the Sea of Galilee. 
A large crowd followed him,
because they saw the signs he was performing on the sick. 
Jesus went up on the mountain,
and there he sat down with his disciples. 
The Jewish feast of Passover was near. 
When Jesus raised his eyes
and saw that a large crowd was coming to him,
he said to Philip,
“Where can we buy enough food for them to eat?” 
He said this to test him,
because he himself knew what he was going to do. 
Philip answered him,
“Two hundred days’ wages worth of food would not be enough
for each of them to have a little.” 
One of his disciples,
Andrew, the brother of Simon Peter, said to him,
“There is a boy here who has five barley loaves and two fish;
but what good are these for so many?” 
Jesus said, “Have the people recline.” 
Now there was a great deal of grass in that place. 
So the men reclined, about five thousand in number. 
Then Jesus took the loaves, gave thanks,
and distributed them to those who were reclining,
and also as much of the fish as they wanted. 
When they had had their fill, he said to his disciples,
“Gather the fragments left over,
so that nothing will be wasted.” 
So they collected them,
and filled twelve wicker baskets with fragments 
from the five barley loaves
that had been more than they could eat. 
When the people saw the sign he had done, they said,
“This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.” 
Since Jesus knew that they were going to come and carry him off
to make him king,
he withdrew again to the mountain alone.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Ga 6, 1-15)

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”. Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”. Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Ðấng tiên tri phải đến trong thế gian”. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

Ðó là lời Chúa.