Tìm Kiếm

24 tháng 7, 2021

LHS Chúa Nhật XVII TN:CHƯỚC CÁM DỖ THỜI CON BÊ VÀNG - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Chúa Nhật XVII TN:CHƯỚC CÁM DỖ THỜI CON BÊ VÀNG - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http://www.tinmungchonguoingheo.com Click vào link dưới đây để đăng ký Kênh Amen Tv: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN #AmenTV #TMCNN #GNsP #Loihangsong