Tìm Kiếm

29 tháng 7, 2021

LHS Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XVII TN: CHÂN LÝ CÓ GIÁ TRỊ TỰ TẠI - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, OP


LHS Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XVII TN: CHÂN LÝ CÓ GIÁ TRỊ TỰ TẠI - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, OP --- Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http://www.tinmungchonguoingheo.com Click vào link dưới đây để đăng ký Kênh Amen Tv: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN #AmenTV #TMCNN #GNsP #Loihangsong