Tìm Kiếm

14 tháng 1, 2021

Một Phụ Nữ Việt Nam Đóng Hàng Không Mẫu Hạm Lớp Gerald Ford của Hải Quân Hoa Kỳ