Tìm Kiếm

18 tháng 1, 2021

Hymns for the third Sunday in Ordinary Time - Year B (January 24, 2021)

  a) Entrance ES #189 “I Sing The Mighty Power Of God”


Responsorial Psalm (Ps 25:4-5, 6-7, 8-9)-FM 353/2321 - p. 66

R/ Teach me your ways, O Lord.
R/ Lạy Chúa, xin dạy con lối bước của Ngài.


Your ways, O LORD, make known to me; teach me your paths, Guide me in your truth and teach me, for you are God my savior. R/
Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. R/

Remember that your compassion, O LORD, and your love are from of old. In your kindness remember me, because of your goodness, O LORD. R/
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Lạy Chúa, vì Ngài nhân ái, xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. R/

Good and upright is the LORD; thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice and teaches the humble his way. R/
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân. Dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính và dạy cho biết đường lối của Người. R/

c) Response to universal prayer: 

"Hear Us, O Lord"

d) Offertory  ES #240 "Christify"


e) Communion ES #231 "These Alone Are Enough"


f) Recessional  ES #325 "Thanks Be To God"