Tìm Kiếm

3 tháng 1, 2021

Hymns for the Baptism of the Lord (January 10, 2021)

 a) Entrance ES #157 “Sing To The Mountains”


Responsorial Psalm (Is 12:2-3, 4bcd, 5-6) - EM p. 62
EM 565/432


R/ You will draw water joyfully from the springs of salvation.
R/ Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

God indeed is my savior; I am confident and unafraid. My strength and my courage is the LORD, and he has been my savior. With joy you will draw water at the fountain of salvation. R/
Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Đức Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ. R/

Give thanks to the LORD, acclaim his name; among the nations make known his deeds, proclaim how exalted is his name. R/
Hãy tạ ơn Đức Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân, và nhắc nhở: danh Người siêu việt. R/

Sing praise to the LORD for his glorious achievement; let this be known throughout all the earth. Shout with exultation, O city of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel! R/
Đàn ca lên mừng Đức Chúa, vì Người đã thực hiện bao kỳ công; điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường. Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ, vì giữa ngươi, Đức Thánh của It-ra-en quả thật là vĩ đại! R/

c) Response to universal prayer: 


d) Offertory  ES #326 "All Good Gifts"


e) Communion ES #182 "Ang Katawan Ni Kristo"


f) Recessional  ES #226 "To Praise You"