Tìm Kiếm

16 tháng 1, 2021

Third Sunday in Ordinary Time - Year B (January 24, 2021)

loinhapthe.com


First Reading (Jon 3:1-5, 10)

A reading from the Book of the Prophet Jonah

The word of the LORD came to Jonah, saying:
“Set out for the great city of Nineveh,
and announce to it the message that I will tell you.”
So Jonah made ready and went to Nineveh,
according to the LORD’S bidding.
Now Nineveh was an enormously large city;
it took three days to go through it.
Jonah began his journey through the city,
and had gone but a single day’s walk announcing,
“Forty days more and Nineveh shall be destroyed, “
when the people of Nineveh believed God;
they proclaimed a fast
and all of them, great and small, put on sackcloth.
When God saw by their actions how they turned from their evil way,
he repented of the evil that he had threatened to do to them;
he did not carry it out.

The word of the Lord.

Bài đọc I (Gn 3:1-5, 10)

“Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”.

Trích sách Tiên tri Giona.

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng:2 "Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi."
3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời ĐỨC CHÚA phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường.
4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ."
5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.
10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.

Đó là Lời Chúa.

Responsorial Psalm (Ps 25:4-5, 6-7, 8-9)-FM 353/2321

R/ Teach me your ways, O Lord.
R/ Lạy Chúa, xin dạy con lối bước của Ngài.


Your ways, O LORD, make known to me; teach me your paths, Guide me in your truth and teach me, for you are God my savior. R/
Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. R/

Remember that your compassion, O LORD, and your love are from of old. In your kindness remember me, because of your goodness, O LORD. R/
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Lạy Chúa, vì Ngài nhân ái, xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. R/

Good and upright is the LORD; thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice and teaches the humble his way. R/
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân. Dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính và dạy cho biết đường lối của Người. R/

Second Reading (1 Cor 7:29-31)

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians

I tell you, brothers and sisters, the time is running out.
From now on, let those having wives act as not having them,
those weeping as not weeping,
those rejoicing as not rejoicing,
those buying as not owning,
those using the world as not using it fully.
For the world in its present form is passing away.

The word of the Lord.

Bài đọc II (1 Cr 7:29-31)

“Bộ mặt thế gian này đang qua đi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có; 30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; 31 kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.

Đó là Lời Chúa.

Alleluia (Mk 1:15)

R. Alleluia, alleluia.
The kingdom of God is at hand.
Repent and believe in the Gospel.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: Mc 1, 15

Alleluia, alleluia! 
– Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào Phúc Âm. – 
Alleluia.

Gospel (Mk 1:14-20)

A reading from the holy Gospel according to Mark

After John had been arrested,
Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:
“This is the time of fulfillment.
The kingdom of God is at hand.
Repent, and believe in the gospel.”
As he passed by the Sea of Galilee,
he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea;
they were fishermen.
Jesus said to them,
“Come after me, and I will make you fishers of men.”
Then they abandoned their nets and followed him.
He walked along a little farther
and saw James, the son of Zebedee, and his brother John.
They too were in a boat mending their nets.
Then he called them.
So they left their father Zebedee in the boat
along with the hired men and followed him.

The Gospel of the Lord.

Phúc âm (Mc 1:14-20)

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Đó là Lời Chúa.