Tìm Kiếm

6 tháng 9, 2019

Hymns For Twenty-third Sunday in Ordinary Time C (September 8, 2019)

a) Entrance: ES #122: “Now Is the Time”


b) Responsorial Psalm: Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14-17 (see EM page 211)

R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.


You turn man back to dust,
saying, “Return, O children of men.”
For a thousand years in your sight
are as yesterday, now that it is past,
or as a watch of the night.
R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
Ngài phản bảo: “ Hỡi người trần thế trở về cát bụi đi.”
Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi.

You make an end of them in their sleep;
the next morning they are like the changing grass,
Which at dawn springs up anew,
but by evening wilts and fades.
R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng;
như cỏ đồng trổi mọc ban mai,
nở hoa vươn mạnh sớm ngày,
chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.

Teach us to number our days aright,
that we may gain wisdom of heart.
Return, O LORD! How long?
Have pity on your servants!
R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
Lạy CHÚA! Ngài trở lại, Ngài đợi đến bao giờ?
Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây!

Fill us at daybreak with your kindness,
that we may shout for joy and gladness all our days.
And may the gracious care of the LORD our God be ours;
prosper the work of our hands for us!
Prosper the work of our hands!
R. In every age, O Lord, you have been our refuge.
Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,
để ngày ngày được hớn hở vui ca.
Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu Chúa, là Thiên Chúa chúng con;
việc tay chúng con làm xin Ngài củng cố!
Xin củng cố việc tay chúng con làm!


c) Response to Universal Prayer: “Lord, hear our prayer!” 

d) Offertory: ES #291: “The God of All Grace”


e) Communion: #212: “There Is A Longing”


f) Recessional: #293”: “Companions On the Journey”   


The Holy Spirit Choir