Tìm Kiếm

25 tháng 9, 2019

Hymns for Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time C (September 29, 2019)

a) Entrance: ES #170: “I Sing the Mighty Power of God”


b) Responsorial Psalm: Ps 146:7, 8-9, 9-10 (see EM page 218)

R. Praise the Lord, my soul!
R. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!


Blessed he who keeps faith forever,
secures justice for the oppressed,
gives food to the hungry.
The LORD sets captives free. R.
Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức. Ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội. R.

The LORD gives sight to the blind.
The LORD raises up those who were bowed down;
the LORD loves the just.
The LORD protects strangers. R.
Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên; Chúa yêu chuộng những người công chính. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều. R.

The fatherless and the widow he sustains,
but the way of the wicked he thwarts.
The LORD shall reign forever;
your God, O Zion, through all generations. Alleluia. R.
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời. R.

c) Response to the Universal Prayer: “Lord, hear our prayer!”  

d) Offertory: ES #298: “All Good Gifts”

Click here, listen to the audio

e) Communion: #168: “Taste and See”


f) Recessional: #273: “Age to Age” 


The Holy Spirit Choir