Tìm Kiếm

18 tháng 9, 2019

Hymns for Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time C (September 22, 2019)

a) Entrance: ES #142: “Jesus Christ, You Are My Life”

Click here, listen to the audio


b) Responsorial Psalm: Ps 113:1-2, 4-6, 7-8 (see EM page 216)

R. Praise the Lord who lifts up the poor.
R. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi, Người cất nhắc những ai nghèo túng.


Praise, you servants of the LORD,
praise the name of the LORD.
Blessed be the name of the LORD
both now and forever.R.
Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh thánh Chúa đi. Chúa tụng danh thánh Chúa tự bây giờ và cho đến mãi muôn đời.R.

High above all nations is the LORD;
above the heavens is his glory.
Who is like the LORD, our God, who is enthroned on high
and looks upon the heavens and the earth below?R.
Chúa siêu việt trên khắp mọi dân; vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. Chúa như thế nào, Thiên Chúa chúng ta, Người ngự trên ngai cao cả và cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất?R.

He raises up the lowly from the dust;
from the dunghill he lifts up the poor
to seat them with princes,
with the princes of his own people.R.
Kẻ mọn hèn, Ngài kéo ra khỏi nơi cát bụi; ai nghẻo túng, Người cất nhắc từ chốn phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người.R.

c) Response to the Universal Prayer: “Jesus Christ, You Are My Life!”  

d) Offertory: ES #219: “Christify”


e) Communion: #214: “In Him Alone”


f) Recessional: #200: “Here I Am, Lord”


The Holy Spirit Choir