Tìm Kiếm

10 tháng 9, 2019

Hymns for Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time C (September 15 2019)

a) Entrance: ES #138: “Now As We Gather” 


b) Responsorial Psalm: Ps 51:3-4, 12-13, 17, 19 (see EM page 213)

R. I will rise and go to my father.
R. Tôi sẽ trỗi dậy và trở về với cha tôi.


Have mercy on me, O God, in your goodness;
in the greatness of your compassion wipe out my offense.
Thoroughly wash me from my guilt
and of my sin cleanse me. R.

Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con; mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm và tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. R.

A clean heart create for me, O God,
and a steadfast spirit renew within me.
Cast me not out from your presence,
and your Holy Spirit take not from me.R.

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.R.

O Lord, open my lips,
and my mouth shall proclaim your praise.
My sacrifice, O God, is a contrite spirit;
a heart contrite and humbled, O God, you will not spurn.R.

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm hồn thống hối; một tấm lòng thống hối và khiêm nhường, lạy Thiên Chúa, Ngài sẽ chẳng khinh chê.R.


c) Response to the Prayer of the Faithful: “Hear us, O Lord!”

d) Offertory: ES #153: “Our Blessing Cup”


e) Communion: #284: “Prayer of Saint Francis”


f) Recessional: #261: “Love Goes On” 


The Holy Spirit Choir