Tìm Kiếm

23 tháng 5, 2018

Hymns For The Most Holy Trinity Sunday—Year B (May 27, 2018)

a) Entrance:  - ES #358 - “All Hail, Adored Trinity”


b) Responsorial Psalm: EM page 169


Upright is the word of the LORD, and all his works are trustworthy. He loves justice and right; of the kindness of the Lord the earth is full. R.
Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực; tình thương Chúa chan hòa mặt dất. R.

By the word of the LORD the heavens were made; by the breath of his mouth all their host. For he spoke, and it was made; he commanded, and it stood forth. R.
Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời; một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Vì Người đã phán và muôn loài xuất hiện; Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. R.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, To deliver them from death and preserve them in spite of famine. R.
Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trong cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong cảnh cơ hàn. R.

Our soul waits for the LORD, who is our help and our shield. May your kindness, O LORD, be upon us who have put our hope in you. R.
Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Lạy Chúa, xin đổ tình thương xuống chúng con như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. R.


c) Offertory: ES #153 "Our Blessing Cup"


d) Communion: ES #336 - "Where Love Is Found" 


e) Recessional: ES #263 "Love Has Come"