Tìm Kiếm

6 tháng 5, 2017

HYMNS FOURTH SUNDAY OF EASTER – YEAR A (May 7, 2017)


a) Entrance: ES #104 "Christ, The Lord, Is Risen Today"


b) Responsorial Psalm: EM pages 141-142


Responsorial Psalm (Ps 23:1-3a,3b-4,5,6)

R/  The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
R/ Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì.

The Lord is my shepherd; I shall not want. In verdant pastures he gives me repose; beside restful waters he leads me; he refreshes my soul. R/
Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.R/

He guides me in right paths for his name’s sake. Even though I walk in the dark valley I fear no evil; for you are at my side with your rod and your staff that give me courage. R/
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dẫu qua thung lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.R/

You spread the table before me in the sight of my foes; you anoint my head with oil; my cup overflows. R/
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.R/

Only goodness and kindness follow me all the days of my life; and I shall dwell in the house of the Lord for years to come. R/
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.R/

d) Offertory: ES #109 "Worthy is the Lamb"


e) Communion: ES #209 "These Alone Are Enough"


f) Recessional: ES #115 "Ye Sons and Daughters"