Tìm Kiếm

11 tháng 5, 2017

HYMNS FIFTH SUNDAY OF EASTER – YEAR A (May 14, 2017)


a) Entrance: ES #298 - Sing A New Songb) Responsorial Psalm: EM page 144


  • Responsorial Psalm (Ps 33:1-2,4-5,18-19)

R/  Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.
R/ Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu của Chúa cho chúng con, như chúng con hằng cậy trông nơi Ngài.

Exult, you just, in the Lord; praise from the upright is fitting. Give thanks to the Lord on the harp; with the ten-stringed lyre chant his praises.  R/
Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

Upright is the word of the Lord, and all his works are trustworthy. He loves justice and right; of the kindness of the Lord the earth is full.  R/
Vì Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.

See, the eyes of the Lord are upon those who fear him, upon those who hope for his kindness, to deliver them from death and preserve them in spite of famine.  R/
Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

d) Offertory: ES #153 - Our Blessing Cupe) Communion: ES #230 - O God, You Search Mef) Recessional: ES #110 - O Queen of Heaven