Tìm Kiếm

8 tháng 4, 2018

Third Sunday of Easter - Year B (April 15, 2018)


First Reading (Acts 3:13-15, 17-19)

A reading from the Acts of the Apostles

Peter said to the people:
“The God of Abraham,
the God of Isaac, and the God of Jacob,
the God of our fathers, has glorified his servant Jesus,
whom you handed over and denied in Pilate’s presence
when he had decided to release him.
You denied the Holy and Righteous One
and asked that a murderer be released to you.
The author of life you put to death,
but God raised him from the dead; of this we are witnesses.
Now I know, brothers,
that you acted out of ignorance, just as your leaders did;
but God has thus brought to fulfillment
what he had announced beforehand
through the mouth of all the prophets,
that his Christ would suffer.
Repent, therefore, and be converted, that your sins may be wiped away.”

Bài đọc I (Cv 3:13-15, 17-19)13 Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tôi Trung của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. 14 Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. 15 Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng. 17 "Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. 18 Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ hình. 19 Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em.

Responsorial Psalm (Ps 4:2, 4, 7-8, 9)

R. Lord, let your face shine on us.
R. Lạy Chúa xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.When I call, answer me, O my just God, you who relieve me when I am in distress; have pity on me, and hear my prayer! R.
Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. R.

Know that the LORD does wonders for his faithful one; the LORD will hear me when I call upon him. R.
Hãy biết rằng Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa, khi tôi kêu Chúa đã nghe lời. R.

O LORD, let the light of your countenance shine upon us! You put gladness into my heart. R.
Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con! Chúa cho con thấy niềm hạnh phúc viên mãn. R.

As soon as I lie down, I fall peacefully asleep, for you alone, O LORD, bring security to my dwelling. R.
Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn. R.

Second Reading (1 Jn 2:1-5A)

A reading from the first Letter of Saint John

My children, I am writing this to you
so that you may not commit sin.
But if anyone does sin, we have an Advocate with the Father,
Jesus Christ the righteous one.
He is expiation for our sins,
and not for our sins only but for those of the whole world.
The way we may be sure that we know him is to keep
his commandments.
Those who say, “I know him,” but do not keep his commandments
are liars, and the truth is not in them.
But whoever keeps his word,
the love of God is truly perfected in him.

Bài đọc II (1 Jn 2:1-5A)

1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính.2 Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi,
nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.3 Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.4 Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.5 Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.

Gospel (Lk 24:35-48)

The two disciples recounted what had taken place on the way,
and how Jesus was made known to them
in the breaking of bread.
While they were still speaking about this,
he stood in their midst and said to them,
“Peace be with you.”
But they were startled and terrified
and thought that they were seeing a ghost.
Then he said to them, “Why are you troubled?
And why do questions arise in your hearts?
Look at my hands and my feet, that it is I myself.
Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones
as you can see I have.”
And as he said this,
he showed them his hands and his feet.
While they were still incredulous for joy and were amazed,
he asked them, “Have you anything here to eat?”
They gave him a piece of baked fish;
he took it and ate it in front of them.

He said to them,
“These are my words that I spoke to you while I was still with you,
that everything written about me in the law of Moses
and in the prophets and psalms must be fulfilled.”
Then he opened their minds to understand the Scriptures.
And he said to them,
“Thus it is written that the Christ would suffer
and rise from the dead on the third day
and that repentance, for the forgiveness of sins,
would be preached in his name
to all the nations, beginning from Jerusalem.
You are witnesses of these things.”

Phúc âm (Lc 24:35-48)

35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma.38 Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem.41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. 44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.