Tìm Kiếm

24 tháng 4, 2018

Fifth Sunday Of Easter – Year B (April 29, 2018)


First Reading (Acts 9:26-31)

A reading from the Acts of the Apostles

When Saul arrived in Jerusalem he tried to join the disciples,
but they were all afraid of him,
not believing that he was a disciple.
Then Barnabas took charge of him and brought him to the apostles,
and he reported to them how he had seen the Lord,
and that he had spoken to him,
and how in Damascus he had spoken out boldly in the name of Jesus.
He moved about freely with them in Jerusalem,
and spoke out boldly in the name of the Lord.
He also spoke and debated with the Hellenists,
but they tried to kill him.
And when the brothers learned of this,
they took him down to Caesarea
and sent him on his way to Tarsus.

The church throughout all Judea, Galilee, and Samaria was at peace.
It was being built up and walked in the fear of the Lord,
and with the consolation of the Holy Spirit it grew in numbers.

Bài đọc I (Cv 9: 26-31)

26 Khi tới Giê-ru-sa-lem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ.
27 Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-su tại Đa-mát thế nào.
28 Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông Đồ đi lại hoạt động tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. 29 Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do-thái theo văn hoá Hy-lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông.
30 Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và tiễn ông lên đường về Tác-xô.
31 Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.

Responsorial Psalm (Ps 22:26-27, 28, 30, 31-32)


R. (26a) I will praise you, Lord, in the assembly of your people.
R. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng Ngài trong ngày đại hội toàn dân.I will fulfill my vows before those who fear the LORD. The lowly shall eat their fill; they who seek the LORD shall praise him: “May your hearts live forever!” R.
Điều khấn nguyện tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ Người. Kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê; người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng: “Thánh tâm Người mãi mãi trường tồn”. R.

All the ends of the earth shall remember and turn to the LORD; all the families of the nations shall bow down before him. R.
Toàn thế giới, muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa. Mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước Tôn Nhan. R.

To him alone shall bow down all who sleep in the earth; before him shall bend all who go down into the dust. R.
Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất, sẽ đều bái lạy một mình Người. Phàm những ai trở về cát bụi sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan. R.

And to him my soul shall live; my descendants shall serve him. Let the coming generation be told of the LORD that they may proclaim to a people yet to be born the justice he has shown. R.
Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa; con cháu tôi sẽ phụng sự Người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh dức công chính mà Người đã làm. R.

Second Reading (1 Jn 3:18-24)

A reading from the first Letter of Saint John

Children, let us love not in word or speech
but in deed and truth.
Now this is how we shall know that we belong to the truth
and reassure our hearts before him
in whatever our hearts condemn,
for God is greater than our hearts and knows everything.
Beloved, if our hearts do not condemn us,
we have confidence in God
and receive from him whatever we ask,
because we keep his commandments and do what pleases him.
And his commandment is this:
we should believe in the name of his Son, Jesus Christ,
and love one another just as he commanded us.
Those who keep his commandments remain in him, and he in them,
and the way we know that he remains in us
is from the Spirit he gave us.


Bài đọc II (1 Ga 3:18-24)

18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. 19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. 20 Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự. 21 Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. 22 Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. 23 Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. 24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

Gospel (Jn 15:1-8)

Jesus said to his disciples:
“I am the true vine, and my Father is the vine grower.
He takes away every branch in me that does not bear fruit,
and every one that does he prunes so that it bears more fruit.
You are already pruned because of the word that I spoke to you.
Remain in me, as I remain in you.
Just as a branch cannot bear fruit on its own
unless it remains on the vine,
so neither can you unless you remain in me.
I am the vine, you are the branches.
Whoever remains in me and I in him will bear much fruit,
because without me you can do nothing.
Anyone who does not remain in me
will be thrown out like a branch and wither;
people will gather them and throw them into a fire
and they will be burned.
If you remain in me and my words remain in you,
ask for whatever you want and it will be done for you.
By this is my Father glorified,
that you bear much fruit and become my disciples.”


Phúc âm (Ga 15:1-8)

1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.