Tìm Kiếm

11 tháng 9, 2022

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time C (September 18, 2022)

First Reading: (Am 8:4-7)

A reading from the Book of the Prophet Amos

Hear this, you who trample upon the needy
and destroy the poor of the land!
“When will the new moon be over,” you ask,
“that we may sell our grain,
and the sabbath, that we may display the wheat?
We will diminish the ephah,
add to the shekel,
and fix our scales for cheating!
We will buy the lowly for silver,
and the poor for a pair of sandals;
even the refuse of the wheat we will sell!”
The LORD has sworn by the pride of Jacob:
Never will I forget a thing they have done!

The word of the Lord.

Bài Ðọc I: (Am 8, 4-7)

“Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: “Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sabbat để chúng tôi bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát”. Vì Giacóp kiêu căng, Chúa đã thề rằng: “Ta sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc chúng làm cho đến cùng”.

Ðó là lời Chúa.

Responsorial Psalm: (Ps 113:1-2, 4-6, 7-8) - EM 237

R. Praise the Lord who lifts up the poor.
R. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi, Người cất nhắc những ai nghèo túng. 


Praise, you servants of the LORD,
praise the name of the LORD.
Blessed be the name of the LORD
both now and forever.R.
Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh thánh Chúa đi. Chúa tụng danh thánh Chúa tự bây giờ và cho đến mãi muôn đời.R.

High above all nations is the LORD;
above the heavens is his glory.
Who is like the LORD, our God, who is enthroned on high
and looks upon the heavens and the earth below?R.
Chúa siêu việt trên khắp mọi dân; vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. Chúa như thế nào, Thiên Chúa chúng ta, Người ngự trên ngai cao cả và cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất?R.

He raises up the lowly from the dust;
from the dunghill he lifts up the poor
to seat them with princes,
with the princes of his own people.R.
Kẻ mọn hèn, Ngài kéo ra khỏi nơi cát bụi; ai nghẻo túng, Người cất nhắc từ chốn phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người.R.

Second Reading: (1 Tm 2:1-8)

A reading from the first Letter of Saint Paul to Timothy

Beloved:
First of all, I ask that supplications, prayers,
petitions, and thanksgivings be offered for everyone,
for kings and for all in authority,
that we may lead a quiet and tranquil life
in all devotion and dignity.
This is good and pleasing to God our savior,
who wills everyone to be saved
and to come to knowledge of the truth.
For there is one God.
There is also one mediator between God and men,
the man Christ Jesus,
who gave himself as ransom for all.
This was the testimony at the proper time.
For this I was appointed preacher and apostle
— I am speaking the truth, I am not lying —,
teacher of the Gentiles in faith and truth.
It is my wish, then, that in every place the men should pray,
lifting up holy hands, without anger or argument.

The word of the Lord.

Bài Ðọc II: (1 Tm 2, 1-8)

“Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn cho mọi người được cứu độ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi Timôthêu.

Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Ðó là điều tốt lành và đẹp lòng Ðấng Cứu Ðộ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý.

Vì chỉ có một Thiên Chúa, và một Ðấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Ðức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã phó mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời của Người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm Tông đồ (cha nói thật chứ không nói dối), và làm Thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý. Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia (Cf. 2 Cor 8:9)

R. Alleluia, alleluia.
Though our Lord Jesus Christ was rich, he became poor,
so that by his poverty you might become rich.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (xin coi: 2 Cr 8:9)

Alleluia, alleluia! – "Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có." – Alleluia.

Gospel: (Lk 16:1-13)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Jesus said to his disciples,
“A rich man had a steward
who was reported to him for squandering his property.
He summoned him and said,
‘What is this I hear about you?
Prepare a full account of your stewardship,
because you can no longer be my steward.’
The steward said to himself, ‘What shall I do,
now that my master is taking the position of steward away from me?
I am not strong enough to dig and I am ashamed to beg.
I know what I shall do so that,
when I am removed from the stewardship,
they may welcome me into their homes.’
He called in his master’s debtors one by one.
To the first he said,
‘How much do you owe my master?’
He replied, ‘One hundred measures of olive oil.’
He said to him, ‘Here is your promissory note.
Sit down and quickly write one for fifty.’
Then to another the steward said, ‘And you, how much do you owe?’
He replied, ‘One hundred kors of wheat.’
The steward said to him, ‘Here is your promissory note;
write one for eighty.’
And the master commended that dishonest steward for acting prudently.
“For the children of this world
are more prudent in dealing with their own generation
than are the children of light.
I tell you, make friends for yourselves with dishonest wealth,
so that when it fails, you will be welcomed into eternal dwellings.
The person who is trustworthy in very small matters
is also trustworthy in great ones;
and the person who is dishonest in very small matters
is also dishonest in great ones.
If, therefore, you are not trustworthy with dishonest wealth,
who will trust you with true wealth?
If you are not trustworthy with what belongs to another,
who will give you what is yours?
No servant can serve two masters.
He will either hate one and love the other,
or be devoted to one and despise the other.
You cannot serve both God and mammon.”

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm: (Lc 16, 10-13)

“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {“Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: ‘Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa’. Người quản lý nghĩ thầm rằng: ‘Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ’.

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi’. Rồi anh hỏi người khác rằng: ‘Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa miến’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi’. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.

“Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.}

“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

Ðó là lời Chúa.