Tìm Kiếm

28 tháng 2, 2023

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BẠN CA VIÊN TRONG THÁNG 304-03 TÊ-RÊ-SA NGUYỄN KIM PHƯỢNG
05-03 GIOAN BAOTIXITA TRẦN XUÂN THIỆN
05-03 PHÊ-RÔ LÃ BÌNH KHANH (BÉ KEM)
10-03 GIOAN ĐÀO TIẾN DŨNG
14-03 ELIZABETH LƯ KIM HẠP
19-03 TÊ-RÊ-SA NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
25-03 MARIA TRẦN THỊ PHƯỢNG VY
26-03 MARIA LÊ NGỌC BẢO TRÂN
26-03 GIUSE ĐỖ TIẾN SINH
27-03 CATARINA LÊ THỊ NGỌC HUỆ
28-03 MARIA TỐNG THỊ KIM NGÂN
29-03 CATARINA NGUYỄN THỊ THU CÚC


The Holy Spirit Choir