Tìm Kiếm

29 tháng 2, 2024

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BẠN CA VIÊN TRONG THÁNG 304-03 TÊ-RÊ-SA NGUYỄN KIM PHƯỢNG
05-03 GIO-AN BAO-TI-XI-TA TRẦN XUÂN THIỆN
05-03 PHÊ-RÔ LÃ BÌNH KHANH (BÉ KEM)
10-03 GIO-AN ĐÀO TIẾN DŨNG
14-03 E-LI-ZA-BETH LƯ KIM HẠP
19-03 TÊ-RÊ-SA NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
25-03 MA-RI-A TRẦN THỊ PHƯỢNG VY
26-03 MA-RI-A LÊ NGỌC BẢO TRÂN
26-03 GIU-SE ĐỖ TIẾN SINH
27-03 CA-TA-RI-NA LÊ THỊ NGỌC HUỆ
28-03 MA-RI-A TỐNG THỊ KIM NGÂN
29-03 CA-TA-RI-NA NGUYỄN THỊ THU CÚC


The Holy Spirit Choir