Tìm Kiếm

10 tháng 9, 2018

Hymns for The 24th Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 16, 2018)

a) Entrance: ES #289 - “Sing A New Song”


b) Responsorial Psalm: EM page 208
Psalm 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9
R. I will walk before the Lord, in the land of the living.
R. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong miền đất dành cho kẻ sống.I love the LORD because he has heard my voice in supplication, because he has inclined his ear to me the day I called. R.
Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. R.

The cords of death encompassed me; the snares of the netherworld seized upon me; I fell into distress and sorrow, and I called upon the name of the LORD, "O LORD, save my life!" R.
Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt; lưới âm ty chụp xuống trên mình. Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa: “Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con”. R.

Gracious is the LORD and just; yes, our God is merciful. The LORD keeps the little ones; I was brought low, and he saved me. R.
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương. Chúa gìn giữ những ai bé mọn; tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi. R.

For he has freed my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. I shall walk before the Lord in the land of the living. R.
Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này khỏi còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt Người, trong cõi đất dành cho kẻ sống. R.

c) Offertory: ES #168 - “Taste And See”


d) Communion: ES #242 - “Only A Shadow”


e) Recessional: ES #261 - “Love Goes On”