Tìm Kiếm

7 tháng 9, 2018

Hymns for 23rd Sunday in Ordinary Time - Year B (Sept 9, 2018)

a) Entrance: ES #140 - “Let Us Go To The Altar”


b) Responsorial Psalm: EM page 206
Psalm 146:6-7, 8-9, 9-10
R. Praise the Lord, my soul!
R. Hỡi linh hồn tôi, hãy ngợi khen Chúa!The God of Jacob keeps faith forever, secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. The LORD sets captives free. R.
     Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. CHÚA giải phóng những ai tù tội. R.

The LORD gives sight to the blind; the LORD raises up those who were bowed down. The LORD loves the just; the LORD protects strangers. R.
     CHÚA mở mắt cho kẻ mù lòa; CHÚA cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên. CHÚA yêu chuộng những người công chính; CHÚA phù trợ những khách ngoại kiều. R.

The fatherless and the widow the LORD sustains, but the way of the wicked he thwarts. The LORD shall reign forever; your God, O Zion, through all generations. R.
     Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. CHÚA nắm giữ vương quyền muôn thuở; Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời. R.

c) Offertory: ES #153 - “Our Blessing Cup”


d) Communion: ES #160 - “Ang Katawan Ni Kristo”


e) Recessional: ES #273 - “Age To Age”