Tìm Kiếm

16 tháng 3, 2017

Hymns for Third Sunday of Lent Time A (March 19, 2017)


a/ Entrance: ES #83 “Forty Days And Forty Nights”


b/ Responsorial: EM pages 78-79


Responsorial Psalm (Ps 95:1-2, 6-7, 8-9)

R/ If today you hear his voice, harden not your hearts.
R/ Nếu hôm nay anh em nghe tiếng Chúa phán, các ngươi chớ cứng lòng.

Come, let us sing joyfully to the LORD; let us acclaim the Rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving; let us joyfully sing psalms to him. R/
Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người, là Núi Đá độ trì ta. Vào trước Thánh Nhan, dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. R/

Come, let us bow down in worship; let us kneel before the LORD who made us. For he is our God, and we are the people he shepherds, the flock he guides. R/
Hãy vào đây, ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa, là Đấng dựng nên ta. Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. R/

Oh, that today you would hear his voice: “Harden not your hearts as at Meribah, as in the day of Massah in the desert, Where your fathers tempted me; they tested me though they had seen my works.” R/
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán: “Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta dù đã thấy những việc Ta làm.” R/


c/ Offertory: ES #298 “All Good Gifts” 


d/ Communion: ES #230 “O God Your Search Me ”


e/ Recessional: ES #284 – Prayer Of St. Francis