Tìm Kiếm

31 tháng 3, 2017

Hymns for Fifth Sunday of Lent – Year A (April 2, 2017)


a/ Entrance: ES #142 "Jesus Christ, You Are My Life"


b/ Responsorial: EM page 84 • Responsorial Psalm (Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8)

R/ With the Lord there is mercy and fullness of redemption.
R/ Vì Chúa một niềm từ ái, ơn cứu độ nơi Ngài chứa chan.


 1. Out of the depths I cry to you, O LORD; LORD, hear my voice! Let your ears be attentive to my voice in supplication.  R/
  Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. R/
 2. If you, O LORD, mark iniquities, LORD, who can stand? But with you is forgiveness, that you may be revered.  R/
  Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. R/
 3. I trust in the LORD; my soul trusts in his word. More than sentinels wait for the dawn, let Israel wait for the LORD.  R/
  Tôi hết lòng mong đợi Chúa, trông cậy ở lời Người. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ít-ra-en hỡi. R/
 4. For with the LORD is kindness and with him is plenteous redemption; And he will redeem Israel from all their iniquities. R/
  Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. R/

c/ Offertory: ES #298 "All Good Gifts"


d/ Communion: ES #214 "In Him Alone"


e/ Recessional: ES #122 "Now Is The Time"