Tìm Kiếm

23 tháng 3, 2017

Hymns for Fourth Sunday of Lent Time A (March 26, 2017)


a/ Entrance: ES #207 "Open My Eyes"


b/ Responsorial: EM pages 81-82


Responsorial Psalm (Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6)

R/ The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
R/ Có Chúa chăn dắt tôi, nên tôi không còn thiếu gì.

The LORD is my shepherd; I shall not want. In verdant pastures he gives me repose; beside restful waters he leads me; he refreshes my soul. R/
Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. R/

He guides me in right paths for his name’s sake. Even though I walk in the dark valley I fear no evil; for you are at my side With your rod and your staff that give me courage. R/
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Dẫu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. R/

You spread the table before me in the sight of my foes; you anoint my head with oil; my cup overflows. R/
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. R/

Only goodness and kindness follow me all the days of my life; and I shall dwell in the house of the LORD for years to come. R/
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên. R/

c/ Offertory: ES #219 "Christify"


d/ Communion: ES #209 "These Alone Are Enough"

Click here, listen to the audio

e/ Recessional: ES #82 "Somebody’s Knockin’ At Your Door"

Click here, listen to the audio