Tìm Kiếm

22 tháng 1, 2017

Fourth Sunday in Ordinary Time (January 29, 2017)


First Reading: Zep 2:3; 3:12-13

Seek the LORD, all you humble of the earth,
who have observed his law;
seek justice, seek humility;
perhaps you may be sheltered
on the day of the LORD's anger.

But I will leave as a remnant in your midst
a people humble and lowly,
who shall take refuge in the name of the LORD:
the remnant of Israel.
They shall do no wrong
and speak no lies;
nor shall there be found in their mouths
a deceitful tongue;
they shall pasture and couch their flocks
with none to disturb them.

Bài đọc I: Sop 2:3; 3:12-13

3 Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở,
những kẻ thi hành mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, anh em hãy tìm kiếm Người;
hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường thì may ra anh em sẽ được che chở
trong ngày thịnh nộ của ĐỨC CHÚA.
12 Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ;
chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh ĐỨC CHÚA.
13 Số dân Ít-ra-en còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối
và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt.
Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ.

Responsorial Psalm: Ps 146:6-7, 8-9, 9-10

R. Blessed the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!
R. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

The LORD keeps faith forever,
secures justice for the oppressed,
gives food to the hungry.
The LORD sets captives free. R.
Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.

The LORD gives sight to the blind;
the LORD raises up those who were bowed down.
The LORD loves the just;
the LORD protects strangers. R.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.

The fatherless and the widow the LORD sustains,
but the way of the wicked he thwarts.
The LORD shall reign forever;
your God, O Zion, through all generations. Alleluia. R.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác. Alleluia.

Second Reading: 1 Cor 1:26-31

Consider your own calling, brothers and sisters.
Not many of you were wise by human standards,
not many were powerful,
not many were of noble birth.
Rather, God chose the foolish of the world to shame the wise,
and God chose the weak of the world to shame the strong,
and God chose the lowly and despised of the world,
those who count for nothing,
to reduce to nothing those who are something,
so that no human being might boast before God.
It is due to him that you are in Christ Jesus,
who became for us wisdom from God,
as well as righteousness, sanctification, and redemption,
so that, as it is written,
"Whoever boasts, should boast in the Lord."

Bài đọc II: 1 Cor 1:26-31

26 Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái.
27 Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh;
28 những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có,
29 hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người.
30 Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em,
31 hợp như lời đã chép rằng: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa.

Alleluia: Mt 5:12a

R. Alleluia, alleluia.
Rejoice and be glad;
your reward will be great in heaven.
R. Alleluia, alleluia.

Gospel: Mt 5:1-12a

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain,
and after he had sat down, his disciples came to him.
He began to teach them, saying:
"Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are they who mourn,
for they will be comforted.
Blessed are the meek,
for they will inherit the land.
Blessed are they who hunger and thirst for righteousness,
for they will be satisfied.
Blessed are the merciful,
for they will be shown mercy.
Blessed are the clean of heart,
for they will see God.
Blessed are the peacemakers,
for they will be called children of God.
Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,
for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are you when they insult you and persecute you
and utter every kind of evil against you falsely because of me.
Rejoice and be glad,
for your reward will be great in heaven."

Phúc Âm: Mt 5:1-12a

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.
2 Người mở miệng dạy họ rằng:
3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

http://www.usccb.org/
http://www.loinhapthe.com/
http://tinvuixuanloc.vn/