Tìm Kiếm

9 tháng 9, 2020

Báo tin sinh hoạt ca đoàn Thánh Linh

 Chúng con thân mến,

Chúng ta sẽ tiếp tục Thánh Lễ Anh Ngữ vào Chúa Nhựt 13 tháng 9, 2020.

Vậy cha xin chúng con vui lòng đến tập hát vào 7 giờ 30 thứ bảy 12 tháng  9, 2020.  

Cảm ơn chúng con.

P.X. Nhứt