Tìm Kiếm

9 tháng 9, 2020

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time - Year A (September 13, 2020)


  • First Reading (Sir 27:30—28:7)

A reading from the Book of Sirach

Wrath and anger are hateful things,
yet the sinner hugs them tight.
The vengeful will suffer the LORD's vengeance,
for he remembers their sins in detail.
Forgive your neighbor's injustice;
then when you pray, your own sins will be forgiven.
Could anyone nourish anger against another
and expect healing from the LORD?
Could anyone refuse mercy to another like himself,
can he seek pardon for his own sins?
If one who is but flesh cherishes wrath,
who will forgive his sins?
Remember your last days, set enmity aside;
remember death and decay, and cease from sin!
Think of the commandments, hate not your neighbor;
remember the Most High's covenant, and overlook faults.

  • Bài đọc I: (Sir 27:30-28:7)

30 Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài.
1 Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly.
2 Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.
3 Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Đức Chúa chữa lành!
4 Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình!
5 Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó?
6 Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết
mà trung thành giữ các điều răn. 7 Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác,
nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.

  • Responsorial Psalm (PS 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12)

R. (8) The Lord is kind and merciful, slow to anger, and rich in compassion.
R. Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân

Bless the LORD, O my soul;
and all my being, bless his holy name.
Bless the LORD, O my soul,
and forget not all his benefits. R.
Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. R

He pardons all your iniquities,
heals all your ills.
He redeems your life from destruction,
crowns you with kindness and compassion. R.
Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. R

He will not always chide,
nor does he keep his wrath forever.
Not according to our sins does he deal with us,
nor does he requite us according to our crimes. R.
Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi.R.

For as the heavens are high above the earth,
so surpassing is his kindness toward those who fear him.
As far as the east is from the west,
so far has he put our transgressions from us. R
Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. R.

  • Second Reading (Rom 14:7-9)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters:
None of us lives for oneself, and no one dies for oneself.
For if we live, we live for the Lord,
and if we die, we die for the Lord;
so then, whether we live or die, we are the Lord's.
For this is why Christ died and came to life,
that he might be Lord of both the dead and the living.

  • Bài đọc II: ( Rom 14:7-9)

 7 Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình.
8 Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; 9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.

  • Alleluia (Jn 13:34)

R. Alleluia, alleluia.
I give you a new commandment, says the Lord;
love one another as I have loved you.
R. Alleluia, alleluia.

  • Gospel (Mt 18:21-35)

Peter approached Jesus and asked him,
"Lord, if my brother sins against me,
how often must I forgive?
As many as seven times?" 
Jesus answered, "I say to you, not seven times but seventy-seven times. 
That is why the kingdom of heaven may be likened to a king
who decided to settle accounts with his servants. 
When he began the accounting,
a debtor was brought before him who owed him a huge amount. 
Since he had no way of paying it back,
his master ordered him to be sold,
along with his wife, his children, and all his property,
in payment of the debt. 
At that, the servant fell down, did him homage, and said,
'Be patient with me, and I will pay you back in full.'
Moved with compassion the master of that servant
let him go and forgave him the loan. 
When that servant had left, he found one of his fellow servants
who owed him a much smaller amount. 
He seized him and started to choke him, demanding,
'Pay back what you owe.'
Falling to his knees, his fellow servant begged him,
'Be patient with me, and I will pay you back.'
But he refused. 
Instead, he had the fellow servant put in prison
until he paid back the debt. 
Now when his fellow servants saw what had happened,
they were deeply disturbed, and went to their master
and reported the whole affair. 
His master summoned him and said to him, 'You wicked servant! 
I forgave you your entire debt because you begged me to. 
Should you not have had pity on your fellow servant,
as I had pity on you?'
Then in anger his master handed him over to the torturers
until he should pay back the whole debt. 
So will my heavenly Father do to you,
unless each of you forgives your brother from your heart."

  • Phúc Âm: (Mt 18:21-35)

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" 22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." 23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? " 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

http://www.usccb.org/bible/readings/091717.cfm
https://www.tonggiaophanhanoi.org/phung-vu/12485-chua-nhat-xxiv-thuong-nien-a.html