Tìm Kiếm

25 tháng 2, 2019

Eighth Sunday in Ordinary Time - Year C (Mar 3, 2019)


FIRST READING: Sir 27:4-7

A reading from the Book of Sirach
When a sieve is shaken, the husks appear; so do one's faults when one speaks. As the test of what the potter molds is in the furnace, so in tribulation is the test of the just. The fruit of a tree shows the care it has had; so too does one's speech disclose the bent of one's mind. Praise no one before he speaks, for it is then that people are tested.

BÀI ĐỌC I: Hc 27:4-7

(4) Sàng rồi, trấu ở lại sàng, nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay. (5) Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay. (6) Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. (7) Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng: muốn biết người, phải nghe miệng nói năng.

RESPONSORIAL PSALM: Ps 92:2-3, 13-14, 15-16

R. Lord, it is good to give thanks to you.
R. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.


It is good to give thanks to the LORD, to sing praise to your name, Most High, To proclaim your kindness at dawn and your faithfulness throughout the night. R.
   Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Ðấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm. R.

The just one shall flourish like the palm tree, like a cedar of Lebanon shall he grow. They that are planted in the house of the LORD shall flourish in the courts of our God. R.
   Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông. R.

They shall bear fruit even in old age; vigorous and sturdy shall they be, Declaring how just is the LORD, my rock, in whom there is no wrong. R.
   Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sống và họ sống xanh tươi, để họ loan truyền Chúa nhường bao công chính, Chúa là Ðá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà. R.

SECOND READING: 1 Cor 15:54-58

A reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians
Brothers and sisters: When this which is corruptible clothes itself with incorruptibility and this which is mortal clothes itself with immortality, then the word that is written shall come about: Death is swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Therefore, my beloved brothers and sisters, be firm, steadfast, always fully devoted to the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15:54-58

(54) Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng! (55) Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? (56) Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. (57) Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. (58) Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.

GOSPEL: Lk 6:39-45

Jesus told his disciples a parable, "Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher; but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, 'Brother, let me remove that splinter in your eye,' when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first; then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye.
"A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thornbushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil; for from the fullness of the heart the mouth speaks."

PHÚC ÂM: Lc 6:39-45

(39) Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? (40) Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. (41) Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? (42) Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra," trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! (43) "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. (44) Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! (45) Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.