Tìm Kiếm

28 tháng 4, 2017

Hymns for Third Sunday of Easter - Year A (April 30, 2017)


a) Entrance: ES #111 "Jesus Christ Is Risen Today"


b) Responsorial: EM page 139  • Responsorial Psalm (Ps 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11)

R/ Lord, you will show us the path of life.
R/ Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống.

Keep me, O God, for in you I take refuge; I say to the LORD, “My Lord are you.” O LORD, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot. R/
Lạy Chúa trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?” 

I bless the LORD who counsels me; even in the night my heart exhorts me. I set the LORD ever before me; with him at my right hand I shall not be disturbed. R/
Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices, my body, too, abides in confidence; because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. R/
Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

You will show me the path to life, abounding joy in your presence, the delights at your right hand forever. R/
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!


d) Offertory: ES #298 "All Good Gifts"


e) Communion: ES #273 "Age To Age"


f) Recessional: ES #121 "This Day Was Made By The Lord"