Tìm Kiếm

22 tháng 4, 2017

Hymns for Second Sunday of Easter - Year A (April 23, 2017)


a) Entrance: ES #115 "Ye Sons and Daughters"b) Responsorial: EM page 137
  • Responsorial Psalm (Ps 118:2-4, 13-15, 22-24)
R/ Give thanks to the LORD, for he is good, his love is everlasting.
R/ Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Let the house of Israel say, “His mercy endures forever.” Let the house of Aaron say, “His mercy endures forever.” Let those who fear the LORD say, “His mercy endures forever.” R/
Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

I was hard pressed and was falling, but the LORD helped me. My strength and my courage is the LORD,and he has been my savior. The joyful shout of victory in the tents of the just: R/
Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân:

The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. This is the day the LORD has made; let us be glad and rejoice in it. R/
Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đây là Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

d) Offertory: ES #219 "Christify"e) Communion: ES #293 "Companions on the Journey"f) Recessional: ES #110 "Regina Caeli"