Tìm Kiếm

31 tháng 5, 2021

The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ (June 6, 2021)

 

www.giaophanbaria.org

Click here, listen to the audio

Reading I (Ex 24:3-8)

A reading from the Book of Exodus

When Moses came to the people

and related all the words and ordinances of the LORD,

they all answered with one voice,

"We will do everything that the LORD has told us."

Moses then wrote down all the words of the LORD and,

rising early the next day,

he erected at the foot of the mountain an altar

and twelve pillars for the twelve tribes of Israel.

Then, having sent certain young men of the Israelites

to offer holocausts and sacrifice young bulls

as peace offerings to the LORD,

Moses took half of the blood and put it in large bowls;

the other half he splashed on the altar.

Taking the book of the covenant, he read it aloud to the people,

who answered, "All that the LORD has said, we will heed and do."

Then he took the blood and sprinkled it on the people, saying,

"This is the blood of the covenant

that the LORD has made with you

in accordance with all these words of his."

The word of the Lord.


Bài Ðọc I: (Xh 24, 3-8)

“Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: “Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán”. Vậy Môsê ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hoà. Môsê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán”. Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: “Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó”.

Ðó là lời Chúa.


Responsorial Psalm (Ps 116:12-13, 15-16, 17-18)

R. (13)    I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.
Ðáp: Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa

How shall I make a return to the LORD

    for all the good he has done for me?

The cup of salvation I will take up,

    and I will call upon the name of the LORD.

R. I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.

Xướng: Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.

Precious in the eyes of the LORD

    is the death of his faithful ones.

I am your servant, the son of your handmaid;

    you have loosed my bonds.

R. I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.

Xướng: Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tì Ngài, Ngài bẻ gãy xiềng xích cho tôi.

To you will I offer sacrifice of thanksgiving,

    and I will call upon the name of the LORD.

My vows to the LORD I will pay

    in the presence of all his people.

R. I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.

Xướng: Tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. 


Reading II (Heb 9:11-15)

A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters:

When Christ came as high priest

of the good things that have come to be,

passing through the greater and more perfect tabernacle

not made by hands, that is, not belonging to this creation,

he entered once for all into the sanctuary,

not with the blood of goats and calves

but with his own blood, thus obtaining eternal redemption.

For if the blood of goats and bulls

and the sprinkling of a heifer's ashes

can sanctify those who are defiled

so that their flesh is cleansed,

how much more will the blood of Christ,

who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God,

cleanse our consciences from dead works

to worship the living God.

For this reason he is mediator of a new covenant:

since a death has taken place for deliverance

from transgressions under the first covenant,

those who are called may receive the promised eternal inheritance.

The word of the Lord.


Bài Ðọc II: (Dt 9, 11-15)

“Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta”.

Trích thư gởi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Ðức Kitô, Ðấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ.

Ðó là lời Chúa.


Sequence - Lauda Sion

Laud, O Zion, your salvation,

Laud with hymns of exultation,

Christ, your king and shepherd true:

Bring him all the praise you know,

He is more than you bestow.

Never can you reach his due.

Special theme for glad thanksgiving

Is the quick’ning and the living

Bread today before you set:

From his hands of old partaken,

As we know, by faith unshaken,

Where the Twelve at supper met.

Full and clear ring out your chanting,

Joy nor sweetest grace be wanting,

From your heart let praises burst:

For today the feast is holden,

When the institution olden

Of that supper was rehearsed.

Here the new law’s new oblation,

By the new king’s revelation,

Ends the form of ancient rite:

Now the new the old effaces,

Truth away the shadow chases,

Light dispels the gloom of night.

What he did at supper seated,

Christ ordained to be repeated,

His memorial ne’er to cease:

And his rule for guidance taking,

Bread and wine we hallow, making

Thus our sacrifice of peace.

This the truth each Christian learns,

Bread into his flesh he turns,

To his precious blood the wine:

Sight has fail’d, nor thought conceives,

But a dauntless faith believes,

Resting on a pow’r divine.

Here beneath these signs are hidden

Priceless things to sense forbidden;

Signs, not things are all we see:

Blood is poured and flesh is broken,

Yet in either wondrous token

Christ entire we know to be.

Whoso of this food partakes,

Does not rend the Lord nor breaks;

Christ is whole to all that taste:

Thousands are, as one, receivers,

One, as thousands of believers,

Eats of him who cannot waste.

Bad and good the feast are sharing,

Of what divers dooms preparing,

Endless death, or endless life.

Life to these, to those damnation,

See how like participation

Is with unlike issues rife.

When the sacrament is broken,

Doubt not, but believe ‘tis spoken,

That each sever’d outward token

doth the very whole contain.

Nought the precious gift divides,

Breaking but the sign betides

Jesus still the same abides,

still unbroken does remain.


The shorter form of the sequence begins here.


Lo! the angel’s food is given

To the pilgrim who has striven;

see the children’s bread from heaven,

which on dogs may not be spent.

Truth the ancient types fulfilling,

Isaac bound, a victim willing,

Paschal lamb, its lifeblood spilling,

manna to the fathers sent.

Very bread, good shepherd, tend us,

Jesu, of your love befriend us,

You refresh us, you defend us,

Your eternal goodness send us

In the land of life to see.

You who all things can and know,

Who on earth such food bestow,

Grant us with your saints, though lowest,

Where the heav’nly feast you show,

Fellow heirs and guests to be. Amen. Alleluia.


Ca Tiếp Liên

"Lauda Sion: Hỡi Sion, Hãy Ngợi Khen"

1. Hỡi Sion, hãy ngợi khen Ðấng cứu độ ngươi, Ðấng lãnh đạo và mục tử của ngươi / với những bài vãn và những khúc ca!

2. Ngươi có sức chừng nào, hãy rán ngợi khen chừng nấy, vì Người vĩ đại hơn mọi lời khen ngợi, và ngươi cũng không đủ sức ngợi khen Người.

3. Ðề tài của sự ngợi khen đặc biệt, đó là bánh sống và tác thành sự sống, ngày hôm nay đã đặt ra cho ngươi.

4. Ðó là bánh mà trên bàn tiệc thánh, cho đoàn thể mười hai người anh em, Chúa đã ban tặng chẳng khá nghi ngờ.

5. Hãy xướng lên lời ca khen ngợi đầy đủ, lời ca hoan hỉ và râm ran, tâm thần hãy vui mừng rạng rỡ!

6. Vì đây là ngày trọng thể, ngày kỷ niệm bàn tiệc thánh / lần đầu tiên được thiết lập ra.

7. Tại bàn tiệc này của Ðấng Tân Vương, lễ Vượt Qua mới theo luật pháp mới / chấm dứt lễ Vượt Qua của thời đại cũ.

8. Lễ nghi cũ nhường chỗ cho sự thực; đêm tối tăm nhường chỗ cho sự sáng sủa.

9. Ðiều mà Chúa Kitô đã làm trong bữa tiệc ly, thì Người đã ra lệnh cho thực thi điều đó để nhớ lại Người.

10. Nhờ lời thánh huấn của Người dạy bảo, chúng ta làm phép cho bánh và rượu / trở nên lễ vật hy sinh ban ơn cứu độ.

11. Ðây là tín điều dạy người Kitô hữu rằng / bánh trở nên thịt Chúa, và rượu trở nên máu Người.

12. Ðiều bạn không hiểu, không xem thấy, thì đức tin mạnh mẽ xác nhận xảy ra, ngoài luật lệ thiên nhiên.

13. Dưới những hình sắc khác nhau, chúng chỉ là biểu hiệu, không còn thực chất, có ẩn nấp những thực tại cao siêu.

14. Thịt Chúa là của ăn, máu Người là thức uống, nhưng Chúa Kitô vẫn còn đầy đủ dưới mỗi sắc hình.

15. Người không bị kẻ lãnh nhận nghiền nát, không bị bẻ gẫy, không bị phân chia, nhưng Người được thiên hạ lãnh nhận toàn thân.

16. Một người lãnh nhận, ngàn người lãnh nhận, những người này cũng lãnh bằng những người kia, thiên hạ ăn thịt Người mà Người không bị tiêu hao.

17. Người lương thiện lãnh, kẻ ác nhân cũng lãnh, nhưng số phận họ không đồng đều: hoặc được sống hay là phải chết.

18. Kẻ ác nhân phải chết, người lương thiện được sống; hãy coi, cùng một của ăn như nhau, mà kết quả khác xa biết mấy.

19. Hình bánh bị vỡ, chớ khá lo âu, nhưng hãy nhớ rằng / trong miếng vỡ cũng như trong toàn thể / Chúa vẫn hiện diện đầy đủ như nhau.

20. Bản chất không hề bị bẻ vỡ, duy có biểu hiệu bị phân chia, nhưng không giảm thiểu tình trạng và dáng vóc của Ðấng ẩn dật bên trong.

21. Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của khách hành hương; thực là bánh của những người con cái, không nên ném cho loài khuyển.

22. Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta sát tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha ông chúng ta được tặng manna.

23. Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, xin Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban cho chúng con nhìn thấy / những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh.

24. Chúa là Ðấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gửi này, trên cõi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận / với những công dân thánh của nước trời. Amen. Alleluia.


Alleluia (Jn 6:51)

R. Alleluia, alleluia.

I am the living bread that came down from heaven,

says the Lord;

whoever eats this bread will live forever.

R. Alleluia, alleluia.


Alleluia: (Ga 6, 51)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. – Alleluia.


Gospel (Mk 14:12-16, 22-26)

A reading from the holy Gospel according to Saint Mark

On the first day of the Feast of Unleavened Bread,

when they sacrificed the Passover lamb,

Jesus’ disciples said to him,

"Where do you want us to go

and prepare for you to eat the Passover?"

He sent two of his disciples and said to them,

"Go into the city and a man will meet you,

carrying a jar of water.

Follow him.

Wherever he enters, say to the master of the house,

'The Teacher says, "Where is my guest room

where I may eat the Passover with my disciples?"'

Then he will show you a large upper room furnished and ready.

Make the preparations for us there."

The disciples then went off, entered the city,

and found it just as he had told them;

and they prepared the Passover.

While they were eating,

he took bread, said the blessing,

broke it, gave it to them, and said,

"Take it; this is my body."

Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them,

and they all drank from it.

He said to them,

"This is my blood of the covenant,

which will be shed for many.

Amen, I say to you,

I shall not drink again the fruit of the vine

until the day when I drink it new in the kingdom of God."

Then, after singing a hymn,

they went out to the Mount of Olives.

The Gospel of the Lord.


Phúc Âm: (Mc 14, 12-16. 22-26)

“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.

Ðó là lời Chúa.


https://bible.usccb.org/bible/readings/060621.cfm

https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-kinh-minh-va-mau-chua-ki-to-nam-b/