Tìm Kiếm

23 tháng 5, 2021

Hymns for the Solemnity of the Most Holy Trinity (May 30, 2021)

 a) Entrance ES #136 "This Day Was Made By The Lord”


b) Responsorial Psalm (Ps 33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22) - EM p. 175 - DM 565/432

R. (12b)  Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).

Upright is the word of the LORD,
    and all his works are trustworthy.
He loves justice and right;
    of the kindness of the Lord the earth is full.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Xướng: Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Ngài làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.

By the word of the LORD the heavens were made;
    by the breath of his mouth all their host.
For he spoke, and it was made;
    he commanded, and it stood forth.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Xướng: Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh chúng đều do hơi thở miệng Ngài. Vì chính Ngài phán dạy mà chúng được tạo thành, chính Ngài ra lệnh mà chúng trở nên thực hữu.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear him,
    upon those who hope for his kindness,
To deliver them from death
    and preserve them in spite of famine.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Xướng: Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

Our soul waits for the LORD,
    who is our help and our shield.
May your kindness, O LORD, be upon us
    who have put our hope in you.
R. Blessed the people the Lord has chosen to be his own.
Xướng: Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

c) Response to universal prayer: d) Offertory  ES #142 "One Sacrifice Of Christ"


e) Communion ES #339 “Give Me Jesus”


f) Recessional  ES #305 "Prayer Of St. Francis"