Tìm Kiếm

12 tháng 11, 2023

SOLEMNITY OF THE HOLY MARTYRS IN VIET NAM (NOVEMBER 19, 2023)

www.tonggiaophanhanoi.org

First Reading (Wisdom 3:1-9)

A reading from the Book of Wisdom

The souls of the just are in the hand of God, 
and no torment shall touch them.
They seemed, in the view of the foolish, 
to be dead; 
and their passing away was thought an affliction 
and their going forth from us, utter destruction.
But they are in peace. 
For if before men, indeed, they be punished, 
yet is their hope full of immortality;
Chastised a little, they shall be greatly blessed, 
because God tried them 
and found them worthy of himself. 
As gold in the furnace, he proved them, 
and as sacrificial offerings he took them to himself. 
In the time of their visitation they shall shine, 
and shall dart about as sparks through stubble; 
They shall judge nations and rule over peoples, 
and the LORD shall be their King forever. 
Those who trust in him shall understand truth, 
and the faithful shall abide with him in love: 
Because grace and mercy are with his holy ones, 
and his care is with his elect.

The word of the Lord.

Bài đọc I: (Kn 3, 1-9)

"Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu".

Trích sách Khôn Ngoan.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.

Ðó là Lời Chúa.

Responsorial Psalm (Psalm 126:1-2ab.2cd-3.4-5.6) - EM page 282

R. Those who sow in tears will reap with cries of joy.
Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

When the LORD brought back the captives of Zion,
we were like men dreaming.
Then our mouths were filled with laughter;
our tongues with rejoicing. R
Khi CHÚA dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.Đ

Then they said among the nations,
“The LORD had done great things for them.”
The LORD has done great things for us;
we are glad indeed. R
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
“Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay!”
Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại!
ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Đ

Restore our fortunes, LORD,
like the torrents in the southern desert.
Those that sow in tears
shall reap rejoicing. R
 Lạy CHÚA, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Đ

Although they go forth weeping,
carrying the seed to be sown,
They shall come back rejoicing,
carrying their sheaves. R
Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở,
vai nặng gánh lúa vàng. Đ

Second Reading (Romans 8:31b-39)

A reading from the Letter of Saint Paul to the Romans

Brothers and sisters: If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own Son but handed him over for us all, how will he not also give us everything else along with him? Who will bring a charge against God’s chosen ones? It is God who acquits us. Who will condemn? Christ Jesus it is who died-or, rather, was raised-who also is at the right hand of God, who indeed intercedes for us. What will separate us from the love of Christ? Will anguish, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or the sword? As it is written:
        For your sake we are being slain all the day
        we are looked upon as sheep to be slaughtered.
No, in all these things we conquer overwhelmingly through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.

The word of the Lord.

Bài Đọc II (Rm 8:31b-39)

Trích thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Rô-ma

Anh em thân mến: Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha [tiếc], nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: 
        Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, 
        bị coi như bầy cừu để sát sinh. 
Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Đó là Lời Chúa.

Alleluia (Mt 5:10)

R. Alleluia, alleluia.
Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness,
for theirs is the Kingdom of heaven.
R. Alleluia, alleluia.

Alleluia: (Mt 5, 10)

Alleluia, alleluia! 
Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. 
Alleluia.

Gospel (Luke 9:23-26)

A reading from the holy Gospel according to Saint Luke

Jesus said to all, “If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. What profit is there for one to gain the whole world yet lose or forfeit himself? Whoever is ashamed of me and of my words, the Son of Man will be ashamed of when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels.

The Gospel of the Lord.

Phúc Âm (Lc 9:23-26)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

Đó là Lời Chúa.